Vrijwilligersverzekering

Terug naar het Basisboek/overige rubrieken

Wat is het?

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

De vrijwilligersverzekering beoogt de risico's van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van 'toestanden'. Voorts is er een module opgenomen waarbij organisaties ook gevrijwaard worden van risico's en aansprakelijkheden van en voor hun vrijwilligers. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier geld voor, hier is een convenant voor getekend.

Per 1 januari 2011 is de dekking nog uitgebreider en wordt de premie verlaagd. Lees er alles over in de brief van VNG Verzekeringen (pdf).

Door wie af te sluiten en hoe?

De gemeente sluit de verzekering af. Dat kan via de site van VNG-Verzekeringen.

Is het verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Er wordt jaarlijks 4 miljoen euro in het gemeentefonds gestort voor de vrijwilligersverzekering, zie hieronder het afgesloten convenant tussen de VNG en de ministeries van BZK en VWS.

Is de vrijwilligersverzekering ook voor maatschappelijke stages?

Ja, met ingang van 1 januari 2011 worden ook maatschappelijke stagiaires meegenomen in de dekking.

Hoeveel gemeenten hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de VNG vrijwilligersverzekering?

Ongeveer 300 gemeenten hebben zich via de VNG verzekerd. Daarnaast hebben 100 gemeenten een vrijwilligersverzekering via andere kanalen en een kleine minderheid van de gemeenten hebben (nog) niets.

Uit welke verzekeringen bestaat de VNG Vrijwilligerspolis?

BasisPolis:

  • Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis

  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Per 1 januari 2011 is de dekking nog uitgebreider en wordt de premie verlaagd. Lees er alles over in de brief van VNG Verzekeringen (pdf).

Hoe kan de gemeente de verzekering het beste onder de aandacht brengen van vrijwilligers?

Er is het nodige materiaal ontwikkeld zoals een folder, een brief en een presentatie. Daarnaast kan de gemeente op zijn website melding maken van zijn vrijwilligersbeleid en de informatie over de verzekering hier onderbrengen.

Dekking

Welke activiteiten worden niet gedekt door de verzekering?

Alle activiteiten welke niet door vrijwilligers worden gerealiseerd maar bijvoorbeeld door beroepskrachten. Ook schade veroorzaakt door leden van een vereniging in hun hoedanigheid als lid worden niet verzekerd. Voorbeeld: de voetballer (als lid) is niet verzekerd, de voetbalvader als lijnrechter (vrijwilliger) wel. Reizen naar gevaarlijke oorden zijn tevens niet gedekt.

Is er sprake van een leeftijdsgrens?

Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Valt de reistijd ook onder de verzekering?

Reistijd valt onder de dekking mits men de kortste, directe route neemt.

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers met de vrijwilligersverzekering?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Dekking voor mantelzorgers
Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers.
De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente gaat vrijwilligerswerk doen in een onverzekerde gemeente. Valt dit ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Tot voor kort was het zo dat een vrijwilliger verzekerd was, als hij als vrijwilliger in een verzekerde gemeente werkte (of voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, al dan niet over de gemeentegrens). Een vrijwilliger wonende in een verzekerde gemeente maar die vrijwilligerswerk deed in een onverzekerde gemeente was niet verzekerd.
Tegenwoordig is de dekking uitgebreid. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan verrichten in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook de VNG Vrijwilligerspolis heeft afgesloten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is dus altijd verzekerd.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Dichtbij, verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, gaat vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Verweg. Als de gemeente Verweg of de organisatie in Verweg verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Verweg of via de organisatie. Zijn Verweg en de organisatie nu niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van Dichtbij.

In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’.

De VNG Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Hoe gaat de afdeling Schade hiermee om?

Er zijn veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. De afhandeling van de schade voor vrijwilliger en de organisatie is vereenvoudigd. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim ‘gewoon’ in behandeling.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Nee. Als bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurslid van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard (bijv. inwoner van het complex).

Burger en verzekering

Is een vrijwilliger verzekerd als hij een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden?

Ja, een vrijwilliger die een vergoeding krijgt is ook verzekerd. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.
Meer informatie over de hoogte en de voorwaarden is te vinden op de website van Postbus 51.

Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?

Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn verzekerd.

Dienen organisaties zich aan te melden voor de verzekering?

Nee, dat is niet nodig. De VNG Vrijwilligerspolis kent geen registratie.

Valt een vereniging met 100 leden ook onder de VNG Vrijwilligerspolis?

Leden zijn niet per definitie ook vrijwilligers. Een lid van bijvoorbeeld een voetbalclub kan uiteraard naast het lidmaatschap ook vrijwilligerswerk verrichten, bijvoorbeeld scheidsrechter bij de jeugd. Als lid is hij of zij niet verzekerd onder de vrijwilligerspolis, als vrijwillige scheidsrechter wel.

Waarom is het digitale schadeformulier niet uitgebreider?

Het digitale schadeformulier is kort en bondig. Uitgangspunt was hierbij om een eenvoudig formulier te ontwerpen, waarbij de gemeente niet teveel met een administratieve last wordt opgezadeld (dus in feite: “wie bent u” en “wat is er gebeurd”). Op het moment dat de schade door de gemeente wordt ingediend, neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie. Als er nog aanvullende/specifieke informatie nodig is, dan zal de schadebehandelaar hier de vrijwilliger naar vragen. Hier hoeft de gemeente niet tussen te zitten.

Schade en dan?

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.
Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgehandeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Zie ook VNG Verzekeringen

Terug naar het Basisboek/overige rubrieken