Overheveling huishoudelijke hulp thuiswonende Wlz-cliënten

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de ledenbrief en de berichten via VNG.nl stelden gemeenten aanvullend vragen, dat resulteerde in dit overzicht:


Contactpersonen Schoonmaak bij Zorgkantoren

Zorgkantoor

Contactpersoon

Telefoon

e-mail

Friesland

Greet IJdema

058 291 3646

greet.ijdema@defriesland.nl

Z&Z

Martinique Schreuder

071 582 5865

Martinique.Schreuder.Sjardijn@zorgenzekerheid.nl

ENO

Sylvia Korthagen

0570 68 7054

sylvia.korthagen@eno.nl

DSW

Team Zorgtoewijzing

010 242 2745

 

Menzis

Cliëntondersteuning

088 222 4242

 

CZ

Individuele casuïstiek:

Tineke Loeffen* en Sjan van Boxtel

Overige vragen: Irene de Laat (Zorginkoop) en Mariët de Groot (Uitvoering).

* 076 524 3110

Tineke.Loeffen-Kreijger@cz.nl

sjan.van.boxtel@cz.nl

irene.de.laat@cz.nl

mariet.de.groot@cz.nl

 

Zilveren Kruis

Zorgtoewijzing

038 456 7899

 

VGZ

Zorgtoewijzing

088 131 1660

 

 


Correctie CIZ 'partnerverblijf' (9 maart 2017)

Het CIZ deed ten behoeve van de overgang van (Wmo-)huishoudelijke hulp voor thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz een eenmalige bestandsvergelijking. Hierbij zijn abusievelijk ook cliënten met een z.g. 'partnerverblijf' meegenomen.

Deze registratie is bedoeld voor cliënten die met hun partner meeverhuizen naar een Wlz-instelling. De meeste van deze cliënten zijn ook daadwerkelijk verhuisd, maar een deel woont nog thuis en ontvangt Wmo-zorg. Een partnerverblijf-registratie geeft geen toegang tot de Wlz (wel tot het verblijf met de partner).

Beschikking niet intrekken

Bij deze cliënten moet de Wmo-beschikking niet worden ingetrokken. Dit is voor hen uiteraard heel belangrijk, maar het gaat per gemeente om slechts enkele cliënten. Het CIZ stuurt de gemeenten via de beveiligde CAK-portal de BSN’s. Tevens past het CIZ de registertoets aan zodat daar ook daar het juiste antwoord wordt gegeven. De aanpassing gebeurt zaterdag 11 maart.

Herstel fout

Om de fout te herstellen krijgen alle gemeenten die óf het indicatieregister regulier hebben bevraagd óf via de bulkbevraging een bestand van het CIZ via het CAK-portal hebben gehad, een correctie. Het CIZ stuurt dus alleen die gemeenten de BSN’s van de cliënten waarbij het antwoord 'ja' (een Wlz-indicatie) was, gecorrigeerd naar 'nee' in verband met de partnerverblijf-registratie. Het gaat om 121 gemeenten (en 222 BSN’s). Zie de lijst hieronder. 

Meer informatie


Brief zorgkantoren aan cliënten (december 2016)

Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis (MPT) en huishoudelijke hulp (HH) uit de Wmo kregen voor kerst 2016 een brief van hun zorgkantoor met informatie over de overheveling. (Zie voor alle informatie hierover de ledenbrief, het bericht en de veelgestelde vragen bovenaan deze pagina.)

Twee varianten

De eerste brief heeft betrekking op de groep cliënten die bij de gemeente bekend zijn omdat zij een Wlz-indicatie hebben met een MPT en HH. Deze cliënten worden geïnformeerd over de wijze waarop  het zorgkantoor de overheveling heeft georganiseerd.

De tweede brief heeft betrekking op de groep cliënten met een Wlz-indicatie die geen HH van de gemeente  afnemen en dus ook niet bekend zijn bij de gemeente. Omdat ze Wlz-zorg van het zorgkantoor ontvangen, zijn ze wel bekend bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor moet deze groep cliënten wijzen op de aanspraak die zij vanaf 1 januari 2017 hebben op HH vanuit de Wlz. Voor de duidelijkheid: gemeenten hebben met deze groep cliënten verder geen bemoeienis.

Meer informatie

Brief 1 is nog voor de kerst verstuurd, brief 2 in januari. Beide brieven zijn voorbeeldbrieven: zorgkantoren konden deze in een eigen vorm gieten, maar de kernboodschap blijft hetzelfde.


Overhevelen HH thuiswonende Wlz-cliënten: nieuwe afspraken (november 2016)


VWS, VNG en ZN hebben in verband met de overheveling van bestaande cliënten met een WLz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp naar de Wlz een aantal nieuwe afspraken gemaakt. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hoeven de gemeenten niet meer te communiceren naar de cliënt.

Andere belangrijke wijzigingen:

 • Gemeenten hoeven geen contact meer op te nemen met de zorgkantoren.
 • Gemeenten mogen bestaande  cliënten niet per 1 januari 2017 naar de zorgkantoren overhevelen, maar pas per 1 april 2017.
 • Gemeenten mogen bestaande cliënten niet tussen 1 januari en 1 april 2017 geleidelijk overhevelen. De overheveling vindt in één keer plaats per 1 april 2017.   

Nieuwe afspraken:

In afwijking van eerdere berichtgeving hebben VWS, VNG en ZN nu de volgende afspraken gemaakt:

 • Gemeenten hebben hun bestand met huishoudelijke hulp cliënten inmiddels van het CIZ ontvangen. Het CIZ heeft in het bestand aangegeven welke cliënten een Wlz indicatie hebben. Voor de overheveling gaan gemeenten en zorgkantoren uit van dit bestand.
 • Alle cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo gaan in één keer over naar de Wlz per 1 april 2017.

Wat gaan de Zorgkantoren doen?

 • De Zorgkantoren maken gebruik van dezelfde bestanden als de gemeenten en sturen nog voor kerst een brief naar de cliënten die overgaan naar de Wlz om hen te informeren over de verandering.
 • De Zorgkantoren informeren de zorgaanbieders per mail en dragen het bestand met HH cliënten 'warm' over door voor deze cliënten zorgtoewijzingen aan te maken en via berichtenverkeer te melden bij de zorgaanbieders.  Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de cliënten per 1 april 2017 daadwerkelijk huishoudelijke hulp ontvangen.

Wat moeten gemeenten doen?

 • Gemeenten moeten per 1 april 2017 de indicatie voor huishoudelijke hulp voor deze cliënten intrekken
 • Gemeenten moeten voor de cliënten van wie de indicatie voor huishoudelijke hulp afloopt per 1 januari 2017 de indicatie verlengen tot 1 april 2017
 • Gemeenten moeten hun gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke hulp informeren dat de huishoudelijke hulp voor de cliënt is gestopt

Wat hoeven gemeenten dus niet meer te doen?

 • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, hoeven gemeenten dus niet meer te communiceren naar de cliënt.

Zijn er risico’s?

Doordat we nu langer tijd nemen voor de overhevelingsoperatie is er nu minder risico dat er bij de overheveling cliënten tussen wal en schip vallen. De aanbieders hebben nu genoeg tijd om de cliënten van een nieuwe hulp te voorzien.
Enkele zorgkantoren hebben de bestanden van de gemeenten steekproefsgewijs gecontroleerd en het blijkt dat deze niet altijd actueel zijn.

Er staan bijvoorbeeld cliënten tussen die inmiddels intramuraal wonen. Waarschijnlijk staan er ook cliënten op de lijst die een Wlz indicatie met een PGB of VPT hebben. Hun huishoudelijke hulp kwam al ten laste van de Wlz. Het is goed mogelijk dat deze cliënten ten onrechte een dubbele verstrekking hebben.

Ze krijgen zowel HH uit de Wmo als uit het PGB of VPT Wlz. Door bij alle cliënten met een Wlz indicatie die op de lijst staan, de beschikking per 1 april 2017 te beëindigen, wordt aan deze dubbele verstrekking een einde gemaakt. Het kan zijn dat deze cliënten de gemeente benaderen met vragen of problemen. Gemeenten zijn niet verplicht om naast de huishoudelijke hulp uit de Wlz aanvullend nog huishoudelijke hulp uit de Wmo toe te kennen.

Tot slot

De hiervoor beschreven werkwijze geldt voor bestaande cliënten met een Wlz-indicatie. Nieuwe Wlz-cliënten met een MPT ontvangen het schoonmaken van de woonruimte (net als alle andere Wlz-zorg) per 1 januari 2017 vanuit de Wlz.


VNG-ledenbrief (september 2016)

Het Rijk besloot in overleg met de VNG dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis (hierna MPT) vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp (HH) niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz. Eind september verzonden we hierover deze ledenbrief: