CRvB-uitspraak resultaatgericht indiceren: reactie VWS/VNG

De VNG en VWS hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober inzake resultaatgericht beschikken door de gemeente Steenbergen. Gemeenten stelden ons vragen over de consequenties van de uitspraak voor hun beleid.

Overwegingen CRvB

De CRvB overweegt dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel door niet in de beschikking of het leveringsplan het aantal uren huishoudelijke ondersteuning te benoemen waar de cliënt recht op heeft. Evenmin heeft de zorgaanbieder de cliënt hierover geïnformeerd. Daarnaast oordeelt de Centrale Raad van Beroep, met een verwijzing naar haar uitspraken uit mei 2016, dat beleidsregels gebaseerd dienen te zijn op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek. 

Vragen gemeenten

Voorbeelden van vragen van gemeenten zijn:

  • Wat betekent het feit dat het aantal uren ondersteuning in de beschikking moet worden vermeld voor het resultaatgericht beschikken?
  • Moeten  gemeenten op basis van deze uitspraak besluiten om het resultaatgericht inkopen en financieren niet verder uit te breiden of mogelijk zelfs te herzien, en daarmee het beleid wijzigen?

We gaan met deze vragen aan de slag. Daarbij achten we het verstandig om deze in bredere context te bezien. De verwachting is dat de CRvB in december, in een zaak waarin een andere gemeente betrokken is, een uitspraak doet die veel raakvlakken heeft met de nu voorliggende uitspraak. Op basis van beide uitspraken kunnen naar verwachting de bredere effecten voor regelgeving en gemeentelijk beleid worden beoordeeld en bovenstaande vragen worden beantwoord.

Advies

VNG/NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein) en VWS achten het op dit moment primair van belang dat de continuïteit van de ondersteuning voor cliënten gewaarborgd blijft. We adviseren gemeenten en aanbieders om geen overhaaste stappen te nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen. We raden u aan de komende periode uw beleid voort te zetten, contractafspraken te handhaven en aanbestedingen door te laten gaan.

Informatiebijeenkomst

VWS en VNG/NDSD zullen na 10 december een gezamenlijk proces inrichten en plannen om de reikwijdte van de uitspraken nader te duiden. Dit proces is vergelijkbaar met het proces dat de partijen in 2016 hebben ingericht onder de titel 'Wmo in uitvoering'. We streven ernaar om nog voor het eind van 2018 een informatiebijeenkomst voor gemeenten te organiseren om de uitspraken en wat deze betekenen voor gemeenten toe te lichten.

Meer informatie

Kern van de uitspraak: 

De voorzieningenrechter oordeelt dat noch uit het bestreden besluit, noch uit het leveringsplan blijkt op hoeveel uren per week huishoudelijke ondersteuning verzoeker recht heeft. Evenmin heeft de zorgaanbieder verzoeker hierover concreet geïnformeerd. Volgens de voorzieningenrechter weet verzoeker in feite niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen. Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Verder oordeelt de CRvB  dat het college bevoegd is om ter invulling van het begrip schoon en leefbaar huis beleidsregels vast te stellen. Deze regels mogen echter niet willekeurig zijn en dienen op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek, te berusten. De voorzieningenrechter stelt vast dat de beleidsregels van de gemeente Steenbergen niet op deugdelijk onderzoek berusten. De voorzieningenrechter komt daarom tot het oordeel dat het college niet inzichtelijk heeft gemaakt dat met de in het leveringsplan genoemde activiteiten, frequentie en de tijd die nodig is om de activiteiten te verrichten een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd alsmede schone, draagbare en doelmatige kleding. De voorzieningenrechter voorziet zelf in de zaak en zoekt aansluiting bij de normen van het CIZ-protocol. Verzoeker komt in aanmerking voor 5,5 uur per week huishoudelijke ondersteuning.

Uit de uitspraak volgt dat het niet noemen van de uren ondersteuning in de beschikking van de gemeente Steenberen, in het leveringsplan of door de zorgaanbieder in strijd is met het rechtzekerheidsbeginsel. Dit betekent dat op basis van de beschikking of het leveringsplan of informatie van de zorgaanbieder duidelijk moet zijn op hoeveel uren per week huishoudelijke ondersteuning een cliënt recht heeft. Het is voor de gemeente Steenbergen niet voldoende om in een leveringsplan (als onderdeel van de beschikking) per ruimte in de woning te benoemen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, door wie en met welke frequentie.