Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

Ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling stelt Veiligheid Voorop!

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! (pdf).

In deze agenda maken zij zich sterk voor de uitvoering van het deel van het programma Geweld hoort nergens thuis waar zij verantwoordelijk voor zijn. Veiligheid Voorop is daarbij de leidraad:

We werken eerst en steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid en daarna aan risico gestuurde en vervolgens herstelgerichte zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten

 

Samen op

Het landelijk bestuurlijk overleg waaraan, naast de betrokken partners, ook de ministeries van JenV en VWS en de VNG deelnemen, stemde 11 september 2018 in met de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop. Deze agenda helpt om binnen het geheel van alle verbeteractiviteiten te prioriteren en planmatig te werken met gerichte ondersteuning. Met als doel goed werk te leveren als bijdrage aan de missie die in het Programma Geweld hoort nergens thuis is verwoord:

Huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie doorbreken.

Landelijk-Lokaal

Om goed werk te kunnen leveren moeten werkers in de praktijk samen werken aan veiligheid. Het Landelijk Netwerk Zorg-Straf huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin alle partijen verenigd zijn, wil die landelijke en lokale samenwerking waar mogelijk faciliteren, belemmeringen doorbreken en ‘beter werken’ mogelijk maken. Belangrijk is daarbij oog en oor te hebben voor hoe de betrokkenen de bemoeienis ervaren. Voor wat de professionals in de praktijk aangeven nodig te hebben om hun werk goed of beter te kunnen doen. En te verbeteren vanuit de directe verbinding met de andere partijen in het veld.

Concrete verbeteractiviteiten

In nauwe samenspraak tussen de professionals in de praktijk en hun landelijk vertegenwoordigers zijn voor 2018/2019 negen concrete verbeteractiviteiten gekozen als vliegwiel op de verbeterslag. In de komende maanden worden deze verbeteracties uitgewerkt door de justitiepartners en het Netwerk Veilig Thuis, in afstemming met het lokale veld, het programma Geweld hoort nergens thuis en de VNG. Concreet gaat het om de volgende verbeteracties: 

  • Doen: de aanpak van crisis, de aanpak van strafbare kindermishandeling en het inzetten van het juiste samenstel van interventies.
  • Delen: op het actie-overleg waar handelingen direct op elkaar afgestemd worden, in het gesprekmet de betrokkenen en in het uitwisselen van informatie.
  • Leren: werken vanuit de visie Veiligheid Voorop, betrekken van het perspectief van de betrokkenen in de verbeteraanpak en het inzetten van het netwerk zorg/straf  ten dienste van de aanpak.