Veel steun gemeenten voor motie tegen Wmo-abonnementstarief

'Ga met het kabinet in gesprek om de regeling Wmo-abonnementstarief niet door te voeren.' Een motie met deze oproep kreeg zeer grote bijval (97%) tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG, vorige week in Maastricht.

De motie keert zich tegen het kabinetsplan om per 2019 een uniform tarief (€ 17,50 euro per vier weken) in voeren voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Waaom?

Haaks op uitgangspunten Wmo

De motie stelt dat het invoeren van een abonnementstarief haaks staat op de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Zoals de VNG onlangs schreef in een brief aan de Tweede Kamer: 'Het bemoeilijkt de taak om die mensen die hun hulp, ondersteuning of  aanpassing zelf kunnen regelen, te stimuleren dat ook daadwerkelijk te doen.'

Aanzuigende werking

De Wmo kent geen mogelijkheden om ongewenste aanzuigende werking van het abonnementstarief te dempen. De motie wijst er terecht op dat het financieel risico op een groter beroep op Wmo-voorzieningen uitsluitend bij gemeenten ligt.

Afgewogen eigen bijdrageregeling

Het beoogde doel van het kabinetsplan is middeninkomens te ontzien met stapeling van zorgkosten. Maar dat kan veel eenvoudiger en goedkoper bereikt worden met een aanpassing van de huidige eigen bijdrageregeling. De motie roept de VNG op 'het kabinet te vragen samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren onderzoek te doen naar een afgewogen eigen bijdrageregeling waarin alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben naar draagkracht bijdragen.'

Verschil eigen bijdragen Wmo en Wlz

De motie wijst ook op het grote verschil in eigen bijdragen tussen de Wmo en de Wlz. 'Nu al stellen mensen daardoor de overstap naar de Wlz uit, waardoor ze niet de voor hen passende ondersteuning krijgen. Met een abonnementstarief zal dat nog vaker gebeuren.' 

(Vervolg)acties VNG

  • De VNG beraadt zich intern en in overleg met de G4, G40, P10 en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) op het verdere besluitvormingsproces in het kabinet en de Tweede Kamer. We schreven de Tweede Kamer onlangs een brief over de kwestie.
  • De VNG heeft (vergeefs) geprobeerd zowel Tweede als Eerste Kamer te bewegen om de concept-AMvB over het abonnementstarief in 2019 te stuiten.
  • Door gemeenten en de VNG is vorige week een reactie gegeven op de internetconsultatie over het wetsontwerp, waarin het abonnementstarief voor de periode vanaf 2020 wordt vastgelegd.
  • De VNG zal nog de bezwaren van gemeenten kenbaar maken aan de Raad van State die nu een advies over de concept-AMvB moet geven.

Meer informatie

Hieronder de motie zoals ingediend door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Winterswijk. De ondersteunende gemeenten zijn: Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wijk bij Duurstede Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek.

De motie werd aanvaard door de ALV van 27 juni met 96,51% van de stemmen.

Zie ook