Resultaten VNG-uitvoeringstoets Wmo-abonnementstarief

In overleg met het ministerie van VWS liet de VNG een uitvoeringstoets doen op het z.g. Wmo-abonnementstarief: het instellen van een vaste eigen bijdrage van cliënten aan Wmo-voorzieningen. Onder meer werd een enquête uitgezet onder gemeenten.

Een belangrijk risico dat we zien bij de invoering van het wetsvoorstel is de onzekerheid die gemeenten op een aantal punten hebben. Het gaat dan om:

  • De inhoud van het definitieve wetsvoorstel en de mogelijkheid en ruimte die dit biedt om (tijdig) lokale afwegingen te maken.
  •  De verwachtingen ten aanzien van de aanzuigende werking, de invloed hiervan op de financiën, en de mate waarin gemeenten hiervoor gecompenseerd worden.
  • De mogelijkheden die gemeenten hebben om te sturen op de toegang.

Op basis van de resultaten van de toets heeft de VNG het ministerie van VWS een aantal aanbevelingen gedaan:

Instrumenten om te sturen

Veel gemeenten zijn bezorgd over het tekort aan instrumenten om nog te kunnen sturen op de toegang tot voorzieningen. De VNG gaat graag in gesprek met VWS over het ondersteunen van gemeenten bij de sturing op de toegang en het in beeld brengen/houden van hun instrumenten daarbij.

In- en uitvoeringskosten

Gemeenten wijzen erop dat in de berekening nergens wordt gesproken over de invoeringskosten en het risico van hogere uitvoeringskosten. Hierover wil de VNG op korte termijn nadere afspraken maken. De meeruitgaven in de uitvoering kunnen mogelijk gekoppeld worden aan de afgesproken monitor.

De voorzieningen

Gemeenten willen zelf kunnen bepalen welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief komen te vallen, ook als het gaat om algemene voorzieningen waarbij sprake is van een langdurige hulprelatie. Er is meer duidelijkheid nodig over wat verstaan wordt onder een 'duurzame hulpverleningsrelatie', en welke voorzieningen daaronder vallen.

Berichtenverkeer

Met oog op de invoering van het abonnementstarief is ook de inrichting van het berichtenverkeer van belang. De mogelijkheid bestaat dat het niet lukt om alle gemeenten tijdig via het iWmo-berichtenverkeer te laten communiceren met het CAK. Een fall-back scenario is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor (het garanderen van) een soepele overgang naar het abonnementstarief.

Meer informatie

De uitvoeringstoets werd gedaan door VNG Realisatie, hieronder het rapport, de bijlage en de brief waarmee we de toets naar het ministerie van VWS hebben verzonden.

Vandaag is de AMvB gepubliceerd die in 2019 het abonnementstarief tijdelijk regelt, in aanloop naar de wijziging van de Wmo per 1 januari 2020: