Bijdrage voor begeleiding (ex-)gedetineerden ook in 2019

De bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’ is weer met een jaar verlengd. Gemeenten kunnen nu voor 2019 een aanvraag indienen. Er is € 2,4 miljoen beschikbaar voor trajecten voor de begeleiding van (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving.

Gemeenten kunnen sinds 2014 gebruik maken van de regeling, die is ingesteld naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Van der Staaij. De regeling is bedoeld voor een integrale aanpak van de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie:

  • werk en inkomen
  • zorg
  • identiteitsbewijs
  • schulden
  • onderdak 

Het aanvraagformulier is op te vragen via het Projectenbureau DJI. Aanvragen kunnen tot 15 november worden ingediend, ESF-bureau Noord verwerkt de aanvragen.

Verdelingsmechanisme

Als op grond van alle binnengekomen aanvragen niet het volledige budget wordt benut, dan wordt net als in 2018 een verdelingsmechanisme gehanteerd voor het bedrag dat overblijft:

  • Een gemeente kan aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor een hogere bijdrage dan zij op grond van de verdeelsleutel krijgen toebedeeld.
  • Voor het bedrag gelden dezelfde regels als voor de reguliere bijdrage (voor bijvoorbeeld bestedingsdoelen, de verdeelsleutel, cofinanciering en verantwoording).
  • De hoogte van de eventueel toe te kennen hogere bijdrage is afhankelijk van het surplusbedrag en het aantal gemeenten dat kiest voor een hogere bijdrage, en daardoor niet op voorhand bekend.

Visie gevangenisstraffen

De doelstellingen van de bijdrageregeling sluiten aan bij de recent gepresenteerde kabinetsvisie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’. De samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verschillende netwerkpartners neemt hierin een belangrijke plaats in. Een van die partners zijn gemeenten, die een grote rol hebben bij de re-integratie.

Meer informatie