Regiobijeenkomsten beschermd wonen en opvang werken goed

De aanpak om met gemeenten te overleggen over de vernieuwing van beschermd wonen en maatschappelijke opvang op regiobijeenkomsten, is goed bevallen. Voorheen was er een landelijk overleg met de centrumgemeenten.

De nieuwe manier van overleg past in de doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Niet de centrumgemeenten, maar alle gemeenten dragen de verantwoordelijkheid. Vanaf 2021 worden de middelen ook over alle gemeenten verdeeld.

Onzekerheid

In november zijn in vijf plaatsen drukbezochte regiobijeenkomsten gehouden. Beleidsmedewerkers van gemeenten gingen in gesprek. Met elkaar en met medewerkers van de VNG. Uit de vijf bijeenkomsten ontstaat het beeld dat in gemeenten al veel vernieuwing plaatsvindt, maar er is ook onzekerheid. 

Verdeelmodel

Bij de regiobijeenkomsten is gesproken over actuele ontwikkelingen. Gemeenten moeten aan de slag met regionale financiële afspraken, hoe spreid je de kosten en de risico’s? Dit proces wordt bemoeilijkt door de onzekerheid over de uitkomst van het nieuwe objectief verdeelmodel. Ook de herijking van de decentralisatie-uitkeringen in het sociaal domein geeft financiële onzekerheid. Het is de bedoeling dat afspraken worden gemaakt over een ‘ingroeipad’. 

Met het Rijk is afgesproken dat de Wlz wordt opengesteld voor mensen zonder perspectief op zelfstandig wonen. Dit jaar worden daarover procesafspraken gemaakt, hoeveel mensen overgaan naar de Wlz wordt in de loop van 2020 duidelijk. 

Landelijke toegankelijkheid

Gemeenten staan samen aan de lat om landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te waarborgen. De VNG-handreiking uit 2014 over maatschappelijke opvang wordt geüpdatet met nieuwe beleidsregels. In het eerste kwartaal 2019 komt er een nieuwe versie. Vorig jaar is de commissie geschillen landelijke toegankelijkheid geïnstalleerd. Gemeenten kunnen daar terecht als zij niet tot overeenstemming kunnen komen over de vraag in welke plaats een opvangtraject of beschermd wonen de meeste kans van slagen heeft.

Samenwerking zorgverzekeraars

Samenwerking tussen gemeenten en de zorgverzekeraars moet worden versterkt omdat er een grijs gebied is tussen de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Het is niet altijd duidelijke welke zorg of voorziening op z’n plaats is. Ook hebben mensen vaak voorzieningen vanuit zowel de Wmo als Zorgverzekeringswet nodig, of volgen voorzieningen elkaar op zoals intramuraal verblijf met behandeling en beschermd wonen. Het organiseren van die samenwerking gaat niet vanzelf, kleinere gemeenten komen niet gemakkelijk aan tafel bij de verzekeraar. Regionale samenwerking verdient aanbeveling. 

Regiobijeenkomsten werken goed

De aanpak met regiobijeenkomsten wordt door de deelnemende gemeenten gewaardeerd. De VNG wil met deze wijze van overleg doorgaan. Het is de bedoeling om tweede kwartaal van 2019 een nieuwe serie regiobijeenkomsten te houden. 

Meer informatie