Actieprogramma Weer Thuis! zoekt regio's om te ondersteunen

Anderhalf jaar geleden startte het Actieprogramma Weer Thuis, met als belangrijkste doel: het verbeteren van de uitstroom uit de opvang, beschermd wonen en de GGZ. Met steun van de ministeries van BZK en VWS, gaat het actieprogramma in 2019 verder. Tien nieuwe regio's worden ondersteund.

Enkelen hebben zich reeds gemeld, maar we zijn nog op zoek naar meer regio's. Het actieprogramma gaat verder onder de paraplu van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Resultaten

De resultaten van Weer Thuis! tot nu toe zijn positief:

  • In bijna alle acht deelnemende regio's zijn afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. 
  • Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de samenleving. Dat is goed voor de persoon in kwestie en voor de omwonenden.
  • In diverse regio's zijn afspraken gemaakt tussen corporaties, gemeenten en zorgaanbieders over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Veel aandacht is er ook voor een goede instroom en integratie in de wijk. 

Voorwaarde aan deelname

Waaraan moet u voldoen om deel te nemen? We vragen u met de drie sleutelpartijen - gemeenten, corporaties en zorg/opvang aanbieders - te zorgen voor een bestuurlijk drietal, dat actief aan de slag wil met dit vraagstuk, hierin wil investeren, en gezamenlijk wil komen tot een verbetering in de regionale uitstroom.

Geboden ondersteuning

Het Actieprogramma biedt intensieve ondersteuning in het bijeenbrengen van partijen, analyse van de lokale/regionale problematiek en het vormgeven van afspraken. Op uitvoerend niveau wordt verder ondersteuning geboden door Platform 31.

Aanmelden 

Meld u aan bij José Havik jose.havik@vng.nl of Erwin van Leeuwen, e.vanleeuwen@aedes.nl

Meer informatie

Het Actieprogramma Weer Thuis is een samenwerkingsverband van Aedes, VNG, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en het Leger des Heils.