Klopt het dat als gevolg van de 'koopkrachtmaatregel niet-AOW-gerechtigde gehuwden' de eigen bijdrage altijd nul euro is: ook als een kind 18- een woningaanpassing heeft?*

Vanaf 2019 betalen alle niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage. Achtergrond hiervan is dat door het vorige kabinet is besloten om de groep niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens tot een bijdrageplichtig inkomen van € 35.175 per 2017 geen bijdrage te laten betalen. De aanleiding voor deze uitzondering was destijds het verzoek van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om eenverdienerhuishoudens waarbij een van de partners chronisch ziek is, financieel tegemoet te komen.

Door deze groep uit te zonderen blijft de groep die geen bijdrage betaalde als gevolg van de maatregel van het vorige kabinet gehandhaafd. Om de uitvoeringscomplexiteit te beperken wordt daarbij de huidige inkomensgrens geschrapt, hetgeen leidt tot een beperkte toename van deze groep.

Voor 2020 is nu het voornemen om bij AMvB regelen dat als voor de ouder geen bijdrageplicht zou gelden dit ook geldt in het geval zij een bijdrage zijn verschuldigd voor een minderjarige (hun kind) t.b.v. een woningaanpassing.

Veel gemeenten hebben voor nu in de verorirdening opgenomen dat voor woningaanpassingen voor kinderen 18-1 geen eigen bijdrage wordt gevraagd.

*vraag toegevoegd 12 augustus 2019