Onderzoek naar gebruik specialistische vormen van jeugdhulp

In opdracht van het ministerie van VWS voerde Significant een exploratief onderzoek uit naar verschillen in het gebruik van specialistische vormen van jeugdhulp tussen gemeenten. Er is onder meer gekeken naar verschillen tussen gemeenten en de vergelijking tussen Nederland en andere landen.

Naast inzicht over de ontwikkeling van jeugdhulp in het gedecentraliseerde stelsel, is in beeld gebracht wat de verhouding is tussen het aantal trajecten in een gemeente ten opzichte van het aantal jongeren.

Het onderzoek beoogt:

  • Inzicht te krijgen in de verschillen in gebruik van specialistische jeugdhulp tussen gemeenten;
  • Leren waar hoger en lager gebruik van specialistische hulp mee samenhangt;
  • Inzicht verwerven in de stuurbaarheid van het gebruik van deze specialistische jeugdhulp.

Gesprekken met gemeenten, verwijzers en aanbieders

Vanuit de inventarisatie van mogelijk verklarende factoren hebben de onderzoekers kwantitatieve analyses uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren het gebruik van specialistische hulp daadwerkelijk beïnvloeden. Bovendien is onderzocht in hoeverre het gebruik van specialistische jeugdhulp ‘stuurbaar’ is. Dat is gedaan door bij negen gemeenten en/of jeugdhulpregio’s gesprekken te voeren met gemeenteambtenaren, verwijzers (zowel sociale teams als huisartsen en gecertificeerde instellingen) en aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp.

Onderzoek

Zie ook