Zorgcontinuïteit borgen

De bouwsteen 'Zorgcontinuïteit borgen' biedt handvatten om ervoor te zorgen dat tijdens het ontwikkeltraject (van transitie naar transformatie) zorgcontinuïteit niet in het gedrang komt. Het versterken van de ketensamenwerking en het inrichten van een leeromgeving kost tijd. Kinderen die vandaag hulp nodig hebben mogen daar niet de dupe van worden. Terwijl we de samenwerking en het leren verbeteren, is er een landelijk dekkend vangnet nodig voor kinderen met een complexe zorgvraag.

Dit vraagt om:

 • De inrichting of versterking van regionale expertteams die bij complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening niet uitkomt, kan adviseren over passende jeugdhulp en hierover een bindend advies uitbrengt.
  Dit om te garanderen dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd, inclusief een uitspraak over haalbare doelen.
  Het expertteam wordt gevormd door de inhoudelijk meest deskundigen uit organisaties die de specialistische jeugdhulp binnen de jeugdregio aanbieden.
  De aanbieders zorgen voor passend aanbod na bindend advies van het expertteam en gemeenten zorgen voor de daarbij horende financiering.
  Het regionale expertteam heeft overzicht over het regionaal beschikbare aanbod, leert van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis, is transparant over haar werkwijze, versterkt het leren over en aan de jeugdhulp en de samenwerking binnen de regio.
  De effectiviteit van deze regionale (en waar nodig: bovenregionale) expertteams wordt gemonitord om zo optimaal van elkaar te kunnen leren.
 • Het vormgeven van een landelijke steunstructuur in samenhang met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), waar je een beroep op doet als je (boven)regionaal niet tot een passende oplossing komt. De landelijke steunstructuur stelt zich op als sparring partner voor de regionale expertteams of kan ingezet worden wanneer er regionaal nog geen vangnet beschikbaar is en plaatsing in een andere regio aan de orde is. Bron: Statement 24-uurssessie Zorglandschap

Publicaties en  interviews volgen!