Weer Samen Naar School PO (WSNS)

Doel:
Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen in het primair onderwijs met als doel passend onderwijs organiseren voor leerlingen met zorgbehoeften. Doel is om kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te houden. Voor leerlingen met extra  zorgbehoeften worden binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs gearrangeerd.

Aantal regio’s:   
231

Land dekkend:
Ja

Bestaat sinds:
-

Ontstaanswijze:
Samenwerking is door het Rijk opgelegd.

Regie
Samenwerkingsregeling:

Samenwerking is bepaald middels de Wet op Primair Onderwijs

Leadorganisatie:
Niet van toepassing

Partners:
Schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs (SBAO)

Financiën
Wie stelt het budget beschikbaar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeenten

Aan wie wordt het budget beschikbaar gesteld:
Scholen in het samenwerkingsverband

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:
WSNS verbanden krijgen geld op basis van de veronderstelling dat ongeveer 5% van de leerlingen op de scholen in het verband een extra zorgbehoefte heeft. Speciaal basisonderwijs (sbao) is binnen het budget geoormerkt: het sbao krijgt voor 2% van de leerlingen direct bekostiging. Als de scholen uit het WSNS verband meer leerlingen verwijzen naar het sbao dan die 2%, moeten de basisscholen een deel van hun zorgbudget overmaken naar het sbao. Leerlinggerichte voorzieningen worden bijvoorbeeld uit de GOA (Gemeentelijke achterstanden beleid) of de GSB (grote steden beleid) middelen gefinancierd.

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:
-