Politieregio

  • Zelfscan: redenen voor samenwerking (link volgt)

Doel:
Een politieregio is het werkgebied van een korps, en werkt zelfstandig en is zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van de politie binnen die regio.

Aantal regio’s:   
25

Land dekkend:
Ja

Bestaat sinds:
1993

Ontstaanswijze:
Regionale samenwerking en de regio-indeling is door het Rijk opgelegd.

Regie
Samenwerkingsregeling:

Samenwerking is georganiseerd middels de politiewet.

Leadorganisatie:
Eén burgemeester uit een regio, die van de grootste gemeente, is de korpsbeheerder. Samen met de korpschef van het betreffende regiokorps en de hoofdofficier van justitie vormt hij of zij de regionale driehoek, of de beheersdriehoek, zoals in de Politiewet genoemd.

Partners:
-

Financiën
Wie stelt het budget beschikbaar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan wie wordt het budget beschikbaar gesteld:
Regionale politiekorps

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:
Algemene en bijzondere bijdragen en enkele subsidies. Verschillende factoren, zoals de bevolkingssamenstelling en het inwonersaantal, bepalen hierbij hoeveel budget wordt toegekend aan een regio. Dit wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van onder andere de loon- en prijsindex.

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:
Het kabinet-Rutte heeft in december 2010 besloten de indeling van de politieregio's gelijk te maken aan die van de nieuwe justitiële arrondissementen. Officieel komt er één politieregio met 10 gebieden.