Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Formele titel: 
wijziging van de Jeugdwet in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud
Doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel is lagere administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten. Daarnaast wordt de financiële prikkel gelegd bij de gemeente waar de jeugdige woont of oorspronkelijk met zijn ouders woonde. Gemeenten worden hierdoor uitgedaagd om meer aan preventie en jeugdhulp dichtbij huis te doen.

Internetconsultatie is opengezet vanaf 12 december 2017 tot en met 23 januari 2018.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.