Welk adres moet men aanschrijven voor vernietiging van een jeugddossier?

Cliënten kunnen na beëindiging van de begeleiding door Jeugdbescherming of Jeugdreclassering om vernietiging van hun dossiergegevens vragen. Ze moeten daarvoor een brief schrijven naar de vestiging van Bureau Jeugdzorg waarmee zij contact hebben.

In de Jeugdwet blijven voor deze dossiers dezelfde voorwaarden voor vernietiging gelden als die er nu zijn in de Wet op de Jeugdzorg. Als een cliënt verzoekt om een dossier te vernietigen, dan moet het dossier binnen drie maanden vernietigd worden.

Deze vernietigingsplicht geldt niet als met het bewaren een aanmerkelijk belang van een ander gediend is of een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Kinderen onder de 12 jaar hebben geen recht om een verzoek tot vernietiging te doen. Kinderen boven de 12 die niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen hebben dit recht evenmin.

Zie ook: