Wat veranderde door de Jeugdwet?

poppetje_jeugdwet_0.jpg?itok=Yu2c5_Yy

Vanaf 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd.

Gemeenten werden op grond van de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de organisatie van de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met de Jeugdwet kunnen gemeenten een regierol vervullen waar het jeugdhulp betreft en kan door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp de inzet van complexere (en duurdere) hulp worden verminderd.

Tegelijkertijd is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg naar een stelsel op basis van een voorziening en plicht voor gemeenten (de jeugdhulpplicht).