Wat zijn de sancties als de verplichting tot cliëntervaringsonderzoek niet wordt nagekomen?

In de Jeugdwet en Wmo staat dat je jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek moet doen. De sancties bij niet naleven van deze eis van de Jeugdwet is nog niet bekend. Het is goed voorstelbaar dat de gemeenteraad uw college erop aan zal spreken, want zij willen waarschijnlijk weten hoe hun burgers de ondersteuning ervaren hebben. De gemeenten hebben zich bovendien gecommitteerd aan www.waarstaatjegemeente.nl en kunnen daar profijt van hebben als zij zelf ook gegevens aanleveren.

Let op: Update oktober 2017

Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken. Het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen in de jeugdhulp.