Verdienen individuele beroepsoefenaren/vrijgevestigden een specifieke aanpak?

In de regel zijn er in de Jeugd-GGZ veel vrijgevestigde individuele beroepsbeoefenaren (hierna: vrijgevestigden). Elk afzonderlijk verlenen deze vrijgevestigden een relatief klein, maar samen soms een groot aandeel van de totale Jeugd-GGZ. De vrijgevestigden vormen samen daarom een belangrijke groep die om een aantal redenen een specifieke aanpak verdient.

Een veel gehoord inhoudelijk argument om specifieke aandacht aan deze groep zorgaanbieders te geven is de grotere flexibiliteit van vrijgevestigden, die bijvoorbeeld van pas kan komen bij het gemakkelijk aansluiten op de gemeentelijke wijkteams. Voor de gemeente vormen zij daarmee een interessante aanvulling op het zorgaanbod van instellingen.

Om zeker te stellen dat de GGZ-zorg die geleverd wordt door vrijgevestigden in voldoende mate beschikbaar blijft voor jeugdigen, is het in het belang van de jeugdigen, de gemeente en de vrijgevestigden dat er (waar mogelijk) een specifieke aanpak voor het omgaan met vrijgevestigden wordt afgesproken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Het waar mogelijk faciliteren van de onderlinge organisatie van vrijgevestigden, bijvoorbeeld in vertegenwoordigende platforms of ‘collectieven’.
  • Het beschikbaar stellen van een of meer plaatsen specifiek voor vrijgevestigden aan de regionale ‘inkooptafels’ met zorgaanbieders.
  • Het maken van specifieke afspraken met (collectieven van) vrijgevestigden over hoe met hen wordt omgegaan, ook als zij niet (op voorhand) gecontracteerd worden.
  • Het oormerken van een deel van het beschikbare budget specifiek voor besteding aan jeugdzorg door vrijgevestigden.
  • Het maken van afspraken over (voor)financiering of frequente en snelle declaratie en betaling specifiek voor vrijgevestigden.

Zie ook: Themapagina vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders