Vanuit het wijkteam wordt actief nagevraagd bij een patiënt wat voor soort en hoeveel behandeling deze bij een vrijgevestigde praktijk heeft gehad en waarom patiënt al dan niet meer komt voor de behandeling. Kan dit binnen de privacy-regelgeving?

Vervolg vraag: dit gaat over een situatie waarin de patiënt hier zelf niet om heeft gevraagd

Op grond van art. 7.4.0, eerste lid, van de Jeugdwet heeft de gemeente de bevoegdheid persoonsgegevens van een jeugdige of zijn ouders, waaronder het burgerservicenummer van de jeugdige en andere bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:

  • a. de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een voorziening op het gebied van de jeugdhulp;
  • b. het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;
  • c. de bekostiging van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering of werkzaamheden, en
  • d. het verrichten van controle of fraude-onderzoek.

Jeugdhulpaanbieders, aanbieders van preventie, gecertificeerde instellingen, de raad voor de kinderbescherming en gekwalificeerde gedragswetenschappers zijn op grond van art. 7.4.0, tweede lid, van de Jeugdwet verplicht desgevraagd de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Maar gemeenten kunnen de benodigde gegevens natuurlijk ook ergens anders betrekken, bijvoorbeeld bij de betrokkenen zelf. Alleen hebben betrokkenen (jeugdigen en hun ouders) geen wettelijke verplichting gevraagde te verstrekken.

Gezien dus art. 7.4.0 verwerkt de gemeente de gegevens niet alleen rechtmatig, maar is de betrokken aanbieder ook verplicht de gestelde vragen inhoudelijk en naar waarheid te beantwoorden.