Vanaf 1 juli 2018 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht om deze bij de aanlevering van de halfjaarlijkse beleidsinformatie bij het CBS aan te leveren, mits hierover afspraken zijn gemaakt in het contract met de gemeente. Hoe zit dit?

Vervolg vraag: Deze verplichting geldt niet als men een solistische jeugdhulpaanbieder is. Echter, in de brief die het CBS aan jeugdhulpaanbieders stuurt is het nu zo geformuleerd dat men niet hoeft aan te leveren als men andere outcome-criteria heeft aangesproken. Hier staat dus niet expliciet benoemd dat men dus niet hoeft aan te leveren als er geen afspraken zijn gemaakt over het aanleveren van outcomegegevens (ofwel zoals in de AMvb staat: ‘…voor zover de gemeente en die jeugdhulpaanbieder hebben afgesproken dat de jeugdhulpaanbieder deze gegevens registreert of in subsidievoorwaarden is opgenomen dat de jeugdhulpaanbieder dit zal registreren, ….’). Graag duidelijkheid hierover.

Het is inderdaad zo dat zelfstandig werkende jeugdhulpverleners te allen tijde zijn uitgezonderd van aanlevering van outcome. Zij hoeven nooit aan te leveren aan het CBS. Deze uitzondering geldt ook voor de gecertificeerde instellingen en voor aanbieders (niet de zelfstandig werkende jeugdhulpverleners want die zijn al uitgezonderd) waarmee de gemeente andere afspraken heeft gemaakt. Dit is zo ook de strekking van de brief van het CBS en de uitzonderingen zoals genoemd in het informatieprotocol (hoofdstuk 4). Het kan niet anders dan zoals het nu is verwoord, worden opgeschreven. Dit om juridische redenen. Dit verhoudt zich anders tot de AMVB. De link met de andere uitzondering 'andere afspraken met de gemeente' moet niet worden gelegd. Dit is een aparte uitzondering.