Uitvoering van het clienttevredenheidsonderzoek, dat gemeenten uitvoeren onder patiënten die in zorg zijn, sluit dan aan bij de AVG.

Op grond van artikel 6, aanhef en onder c, AVG is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig indien deze noodzakelijk is om aan wettelijke verplichting te voldoen die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. En op grond van artikel 2.10 Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 2.5.1 Wmo is de gemeente verplicht te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de aangeboden zorg ervaren. Artikel 2.11, eerste lid, Jeugdwet staat de gemeente toe de uitvoering door derden te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt dus rechtmatig verricht door het in de brief genoemde onderzoeksbureau. De verstrekte NAW-gegevens worden gebruikt om het onderzoek bij de cliënt te krijgen. De gegevens die met het onderzoek worden vergaard worden voorts anoniem verwerkt. Er zijn dus geen onbillijkheden.

Gezien de AVG en de wet is de aankondiging die de gemeente in casu doet niet eens nodig. Overigens worden de resultaten van het onderzoek op grond van artikel 2.5.1, derde lid, Wmo gepubliceerd. Echter, bij 16 en 17 jarigen is het niet de bedoeling dat ouders op de hoogte komen van een behandelrelatie als de jongere dat niet wil. Het toezenden van vragenlijsten naar het ouderlijk huis ook al is dat in een gemeente-enveloppe/blanco enveloppe, kan daar wel toe leiden. Daar dient de gemeente rekening mee te houden.