Is een onderaannemer een jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet en rusten de wettelijke verplichtingen voor die onderaannemer dan ook zelfstandig op hem?

Een onderaannemer geldt op grond van de Jeugdwet gewoon als jeugdhulpaanbieder op wie de eisen van de Jeugdwet van toepassing zijn. Of en hoe een aanbieder door de gemeente is gecontracteerd, doet niet ter zake. De zinsnede ‘onder verantwoordelijkheid van het college’ is opgenomen om organisaties die buiten de gemeentelijke invloedsfeer opereert, niet onder de Jeugdwet te laten vallen. De memorie van toelichting bij de Jeugdwet is daar duidelijk over: Door de woorden «onder verantwoordelijkheid van het college» komt een persoon of een rechtspersoon die vormen van jeugdhulp verleent zonder bemoeienis en buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente, niet te vallen onder het begrip jeugdhulpaanbieder en daarmee ook niet onder de eisen die deze wet daaraan stelt. Hieruit vloeit voort dat de verplichtingen die de Jeugdwet aan jeugdhulpaanbieders oplegt, ook rechtstreeks gelden voor onderaannemers.