Ik ga als onderaannemer aan de slag in mijn gemeente. Waar moet ik rekening mee houden? Wat kan ik mijn gemeente en ook instelling meegeven als kader?

Onderstaande tien punten zijn van groot belang voor het goed kunnen functioneren in onderaannemerschap:

  1. Onderkennen dat een onderaannemer ook een jeugdhulpaanbieder is in de zin van de Jeugdwet omdat daarmee ook de rechten en plichten van de jeugdhulpaanbieder voortvloeiend uit de Jeugdwet gelden, zoals de kwaliteitseisen;
  2. Melding van onderaannemers als nieuwe jeugdhulpaanbieders bij de Inspectie; 
  3. Voor alle partijen moet duidelijk zijn dat de onderaannemer /behandelaar de Wgbo moet kunnen naleven en zelf tuchtrechtelijk is aan te spreken;
  4. De hoofdaannemer kan v.w.b. gegevensuitwisseling niet meer gegevens verlangen van de onderaannemer, dan de gegevens die hij zelf moet leveren aan de gemeente;
  5. Zorg dat gegevensuitwisseling tussen hoofd- en onderaannemer op een veilige wijze plaatsvindt;
  6. Zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Onderaannemers sluiten geen verwerkersovereenkomst met de hoofdaannemer;
  7. Zoals bekend zijn leveranciers van diensten gericht op de gezondheid van de mens vrijgesteld van BTW plicht mits ze voldoen aan kwaliteitseisen.  Dit geldt ook voor academisch geschoolde onderaannemers die als psycholoog ggz leveren;
  8. Aangezien de hoofdaannemer zicht heeft op welke jeugdhulp hij declareert bij de gemeente (op basis van 301) lijkt het ons dat alleen de hoofdaannemer de gegevens moet leveren aan het CBS. Dit geldt ook voor het leveren van output gegevens;
  9. Zorg dat de vrijgevestigde nog als zodanig praktijk kan voeren, bijv. belastingtechnisch (zelfstandigenaftrek moet blijven gelden);
  10. Specifiek voor de regio gemeenten A’dam geldt dat de hoofdaannemer 50% van de behandeling zelf uit. Hoe ziet dit er in de praktijk uit als een vrijgevestigde onderaannemer is? Dit lijkt ook geen patiëntvriendelijk uitgangspunt: voor de behandelrelatie is 1 regiebehandelaar met eventueel een klein deel inzet van een medebehandelaar, het uitgangspunt. Maak hier gezamenlijk reële afspraken over die de behandeling van de patiënt ten goede komen.