Hoe kunnen vrijgevestigden het best worden gecontracteerd?

‘Contractering’ kan ook breder worden gezien als ‘afspraken maken over zorgverlening, prestatie, bekostiging en declaratie’. In het algemeen zijn er vier hoofdvarianten in de manier waarop dergelijke afspraken met vrijgevestigden door gemeenten worden gemaakt, ieder met eigen kenmerken en voor- en nadelen:

  1. Gemeenten stellen een raamovereenkomst op met de af te spreken voorwaarden (prijs, informatie-uitwisseling, etcetera) voor vrijgevestigden en sluiten deze vooraf af met de vrijgevestigde zorgaanbieders. Een dergelijke raamovereenkomst kan bijvoorbeeld digitaal ter beschikking worden gesteld aan alle vrijgevestigden die zich actief aanmelden. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld gebruikt daarvoor een digitale contracteringstool. Het voordeel van het vooraf werken met dergelijke raamovereenkomsten is dat je meer inzicht hebt in gecontracteerde partijen en vooraf weet hoeveel zorg je gecontracteerd hebt. Ook is er de mogelijkheid een maximum volume af te spreken.
  2. Gemeenten sluiten raamovereenkomsten af met vrijgevestigden op het moment dat een jeugdige zich meldt bij een vrijgevestigde. Hierdoor heb je als gemeente vooraf minder zicht op het volume.
  3. Gemeenten maken geen afspraken met vrijgevestigden, maar bieden jeugdigen een pgb waarmee jeugdigen en hun ouders zelf in de gelegenheid zijn de best passende zorg te organiseren.

In de bovenstaande opties worden geen volumeafspraken gemaakt.

Als gemeenten met een groep van zelfstandig gevestigde aanbieders wel volumeafspraken willen maken, is het een mogelijkheid voor de gemeente om voor te stellen dat zij zich organiseren in een coöperatie. Niet-concurrerende zorgaanbieders kunnen zich daarbij aansluiten en de coöperatie onderhandelt namens hen over de contractvoorwaarden, doelstellingen en gezamenlijk verwacht volume. Voordeel hiervan is dat je als gemeente slechts met één partij afspraken hoeft te maken en ook verantwoording kan plaatsvinden op het niveau van de coöperatie. Op dit moment zijn hier echter nog geen voorbeelden van bekend. Ook een combinatie van varianten en allerlei subvarianten is uiteraard mogelijk.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft (voor zorgverzekeraars) een document geschreven over ‘good contracting practices’, bedoeld om beide partijen te ondersteunen in het contracteerproces. Dit is hier te vinden.