Voorbeeldtekst voor gemeenten (vrijgevestigde zorgaanbieders)

Voorbeeldtekst

Hieronder vindt u bouwstenen voor een voorbeeldtekst die gemeenten kunnen gebruiken om hun vrijgevestigde zorgaanbieders te informeren over de nieuwe uitvoeringsvariant voor de bekostiging van jeugd-ggz:

Gemeente X koopt jeugd-ggz tot eind 2017 in met de DBC-systematiek. Vanaf 1 januari 2018 kan dat niet meer en maakt (naam gemeente / regio) de overstap naar de uitvoeringsvariant (naam uitvoeringsvariant). Wij, gemeente X, vinden het van groot belang om onze vrijgevestigde zorgaanbieders goed te informeren over deze nieuwe bekostiging van de jeugd-ggz.

De onderstaande stappen zijn voor uw praktijkvoering relevant [beschrijf hier de uitvoeringsvariant die wordt gehanteerd, welke stappen  zorgaanbieders moeten ondernemen voor deze uitvoeringsvariant (denk ook aan de vrijgevestigden die werkzaam zijn op basis van onderaannemerschap), de fall-back optie, eventuele consequenties voor software].

Daarnaast nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op ……  (datum). Op deze avond vertellen wij u gedetailleerd wat de wijzigingen inhouden. Ook is er voldoende tijd voor de beantwoording van uw vragen. [Of nodig vertegenwoordigers van een regionale vrijgevestigde vereniging uit om hen voor te lichten].

Praktische tips

Hieronder vindt u praktische tips bij uw informatievoorziening aan vrijgevestigde zorgaanbieders:

 • Wat moet ik doen om vrijgevestigde zorgaanbieders veilig te laten overstappen?
  Geef zo snel mogelijk aan welke uitvoeringsvariant u als gemeente(n) hanteert en wat u van gecontracteerde vrijgevestigde zorgaanbieders verwacht binnen de nieuwe werkwijze. Denk hierbij óók aan de aanbieders die in onderaannemerschap actief zullen zijn in 2018. Informeer ook de vrijgevestigde zorgaanbieders die u in 2017 wel contracteerde, maar in 2018 niet. Informeer deze groep aanbieders over de consequenties voor patiënten die in 2017 in zorg zijn gekomen en van wie de behandeling doorloopt tot in 2018.
 • Informeer vrijgevestigden over het fall-back scenario (terugvalscenario)
  Attendeer vrijgevestigde zorgaanbieders die niet per 1 januari 2018 kunnen overstappen, op de mogelijkheden van overstap per 1 april of 1 juli. Wijs hen ook op de consequenties. Meer info: i-sociaaldomein/jeugd-ggz
 • Verzoek vrijgevestigde zorgaanbieders om contact op te nemen met hun softwareleverancier
  Om na te gaan of  hun leverancier een vink heeft voor iJw via het overzicht Groene vink deelnemers
 • Attendeer vrijgevestigde zorgaanbieders op het webinar Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvarianten onder leiding van het Zorginstituut Nederland
  Hierin bespreekt ZiNL de consequenties van het beëindigen van de DBC-systematiek voor het berichtenverkeer iJw en het aanpassen van de software van gemeenten en aanbieders. Daarnaast bespreekt de VNG de overstap door de gemeente op een andere bekostigingsvorm voor jeugd-ggz.
 1. Opname webinar Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvariant
 2. Presentatie webinar Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht
 3. Presentatie webinar Jeugd-ggz bekostiging inspanningsgericht

Meer informatie