Verlengde pleegzorg | Voortgezette jeugdhulp 18 +

Pleegzorg standaard tot 21 jaar - per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 wordt een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Hoe wordt de nieuwe afspraak toegepast in de praktijk? Hiervoor zijn verschillende scenario's uitgewerkt.


Factsheet Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. Uiteindelijk besparen gemeenten daarmee kosten, omdat jongeren beter voorbereid worden op zelfstandigheid. In deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.


Jeugdwet wordt gewijzigd

Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt aangeboden.


Minister onderzoekt vereisten verlengde pleegzorg

Minister De Jonge (VWS) onderzoekt of voor het verlengen van pleegzorg tot 21 jaar een wijziging van de Jeugdwet nodig is, of dat bestuurlijke afspraken voldoende zijn. De uitkomsten van deze verkenning komen in april, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met pleegouderorganisaties, jeugdhulpaanbieders en gemeenten verkent de minister hoe verlengde pleegzorg tot 21 jaar de standaard kan worden in plaats van een uitzondering.

VNG is positief over plan verlengde pleegzorg 18+

Minister De Jonge (VWS) wil dat pleegkinderen tot hun 21e jaar bij hun pleeggezin kunnen wonen. De grens ligt nu op 18 jaar. De VNG staat positief tegenover het voorstel. We gaan in overleg met VWS over de uitwerking van dit plan en welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn.Volgens de minister zijn jongeren van 18 'nog niet afgebakken' en hebben al het nodige meegemaakt voordat zij in pleeggezinnen terecht komen. De Jonge wil dat de leeftijdsgrens van 18 naar 21 gaat, behalve als de kinderen er al eerder aan toe zijn het gezin te verlaten.

Op het 18e levensjaar van het pleegkind stopt de standaardvergoeding die pleegouders krijgen. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen, hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn. Veel gemeenten maken dit al mogelijk en kiezen al voor verlengde pleegzorg.


Maatschappelijke Business Case Verlengde Pleegzorg

Het is duidelijk dat verlengde pleegzorg vanuit verschillende perspectieven loont. Allereerst vanuit de jongeren, maar ook vanuit gemeenten en Rijkoverheid, vooral als het gaat om het voorkomen van maatschappelijke problemen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Uit de analyse blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in verlengde pleegzorg naar verwachting minimaal € 1,27 aan maatschappelijke waarde oplevert, grotendeels in de vorm van maatschappelijke kostenbesparingen. Het advies aan gemeente is om dit te betrekken bij het maken van beleid.


Gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. 

De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.

De jeugdhulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt.


Hervatting jeugdhulp mogelijk

Het kan gebeuren dat een pleegkind zich in eerste instantie prima redt zonder jeugdhulp, maar er toch een hulpvraag blijkt te ontstaan. Het eerste halfjaar nadat de jongere 18 jaar is geworden, kan hij/zij alsnog hervatting van jeugdhulp aanvragen.

Geeft Nidos verlengde jeugdhulp?

Op deze vraag is het antwoord: Nee, er zijn geen pleegcontracten voor 18-plussers.

Wel of geen pleegvergoeding voor pleegouders?

Pleegzorg eindigt als het pleegkind 18 jaar wordt. Er is dan geen recht meer op de pleegvergoeding. Krijgt het pleegkind voortgezette jeugdhulp? Dan heeft de pleegouder wel recht op een pleegvergoeding, onafhankelijk van het inkomen van het pleegkind.

Meer informatie