Tussenrapportage pilot MCJO: Van meten naar verbeteren

De pilots Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) zijn in juni 2016 gestart. In de pilots wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren. Zojuist is de tussenrapportage 'MCJO – Van meten naar verbeteren' gepubliceerd. 

2016: pilot is gestart

In 2016 hebben gemeenten voor het eerst het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (CEO-Jeugd) uitgevoerd, zoals is voorgeschreven in de Jeugdwet. Een groot deel van de gemeenten heeft hierbij gebruik gemaakt van de Modelvragenlijst Cliëntenervaring Jeugd en Ouders (MCJO), die in opdracht van de VNG is ontwikkeld door Stichting Alexander i.s.m. de UvA (met medewerking van cliëntenorganisaties en enkele gemeenten).

In maart 2016 is in opdracht van de VNG een pilot gestart waarin 10 gemeenten/ regio’s zijn gevolgd en ondersteund door Stichting Alexander en het Nederlands Jeugd Instituut bij het afnemen van de modelvragenlijst. Vervolgens is de modelvragenlijst geëvalueerd en getoetst op validiteit en betrouwbaarheid. Vragen die centraal stonden waren onder andere: Welke ervaringen hebben gemeenten opgedaan met het CEO Jeugd? Tegen welke knelpunten liep men aan? Hoe is de modelvragenlijst bevallen? Welke verbeterpunten zijn er?

2017: resultaten tussenrapportage bekend

In de tussenrapportage 'MCJO – Van meten naar verbeteren' leest u een bundeling van alle ervaringen, niet alleen van de tien pilotgemeenten maar ook van andere gemeenten en onderzoeksbureaus. Gemeenten geven aan dat ze door de vastgestelde thema’s uit de Jeugdwet onvoldoende inzicht krijgen in hoe het er werkelijk voor staat met betrekking tot het aanbod aan jeugdhulp. Er is behoefte aan specifiekere informatie waarmee gestuurd kan worden zodat het aanbod verbeterd en passender gemaakt kan worden.

Daarnaast is de respons over het algemeen teleurstellend laag en is de opbrengst helaas niet in verhouding tot de gepleegde inzet. Cliënten vertellen dat de vragenlijst zo algemeen is dat ze hun verhaal niet kwijt kunnen. Tegelijkertijd laten de validering en betrouwbaarheidstoetsing zien dat de vragenlijst heel betrouwbaar en consistent is.

Op basis van de opgedane inzichten wordt aan het eind van de rapportage een schets gegeven van hoe het cliëntervaringsonderzoek mogelijk doorontwikkeld kan worden zodat gemeenten en cliënten hun voordeel kunnen doen met het cliëntervaringsonderzoek, en zodanig dat het meer en beter geïntegreerd kan worden in lopende processen en onderzoeken.

Voorgangstraject

De pilots zijn nog in volle gang. In 2017 worden kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd, waarmee verdieping en aanvulling wordt gezocht op de resultaten uit 2016. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe een betere aansluiting gevonden kan worden bij cliënttevredenheidsonderzoeken, outcomecriteria, Wmo etc. In juli 2017 worden de pilots afgerond met een slotrapportage, inclusief een voorstel hoe de CEO-Jeugd vanaf 2018 anders en beter ingericht kan worden.

Meer informatie