Toezicht Jeugdhulp

Gemeenten en rijksinspecties werken samen in het toezicht op wettelijke kwaliteitseisen voor jeugdhulp. Gemeenten moeten vanaf 2015 bij de inspecties melding doen van een nieuwe toetreder (jeugdhulpaanbieder). De inspectie stelt een concept Jaarwerkplan op en gemeenten kunnen daarop reageren. 

Ook in het geval van calamiteiten zijn de rollen veranderd. Zowel voor gemeenten als inspecties is er sprake van een grote overgang. Hieronder vindt u informatie over de praktische samenwerking en de afspraken die daarover gemaakt zijn.      

De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie toe op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en -reclassering en op de naleving van de wetgeving.

De Jeugdwet schrijft voor dat de inspectie gemeenten betrekt bij haar onderzoek. De inspectie houdt dus rekening met de wensen van de gemeenten. De inspectie maakt hiervoor een Jaarwerkprogramma. 

  • Dit werkplan laat zien welke capaciteit de inspectie heeft voor ad hoc vragen van gemeenten om toezicht door de inspectie uit te laten voeren.
  • Gemeenten kunnen hier prioritering in aanbrengen, als zij dat nodig vinden. 

Het Jaarwerkprogramma wordt voorafgaand aan het toezichtjaar voorgelegd aan de gemeenten met het verzoek om te reageren. Als er in de ogen van gemeenten belangrijke zaken ontbreken, is overleg mogelijk tussen het aanspreekpunt van de gemeenten en de inspectie. Zij bepalen samen of, en welke aanpassingen in het jaarwerkprogramma worden aangebracht.