Toegang tot jeugdhulp: complexe zaken

Regionale expertteams

Jeugdregio’s is gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind snel passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders. Gemeenten en zorgaanbieders kregen het in korte tijd voor elkaar dat in de meeste jeugdregio’s een expertteam operationeel is. Waar dat nog niet het geval is, ondersteunt het programma Zorglandschap Jeugd de jeugdregio's om deze expertteams alsnog te realiseren. 2018 staat in het teken van kwalitatieve doorontwikkeling van de expertteams.

Hulp nodig? Bel het ondersteuningsteam

Heeft u vragen of wilt u sparren met het ondersteuningsteam over de vraag hoe u binnen de jeugdregio de actielijnen uit het statement nader invulling kunt geven? Neemt snel contact op met het:

Gezamenlijk statement zorgaanbieders, gemeenten, branches en Rijk

Voor elk kind moet op korte termijn passende hulp georganiseerd worden, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders. Dit vraagt om:

  • De inrichting of versterking van regionale expertteams die bij complexe zorgvragen adviseren over passende jeugdhulp en hierover een bindend advies uitbrengen.
  • De inrichting van een landelijke steunstructuur, waar een beroep op kan worden gedaan als je regionaal niet tot een passende oplossing komt.

Bij de 24-uurssessie Zorglandschap op 11 en 12 juli 2017 waren jeugdhulpaanbieders, gemeenten, rijk en branches vertegenwoordigd. Alle deelnemers hebben uitgesproken om zich sterk te maken voor urgentie en actie voor passende jeugdhulp.

Voorbeeldensite - Snel toegang tot jeugdhulp en Wmo

Sommige gemeenten organiseren hun toegang tot jeugdhulp en wmo al met minimale regeldruk. Anderen zijn nog op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 'onbureaucratisch werken' in het sociaal domein. Wij verzamelden voorbeelden uit het hele land. Doe ideeën op en laat u inspireren door collega-gemeenten

Doorzettingsmacht: informatiekaart

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en VNG hebben afgesproken dat gemeenten in deze gevallen een goede oplossing forceren en cliënten helder informeren waar zij terecht kunnen. Bij het aanspreekpunt moeten cliënten terecht kunnen, als hun individuele complexe situatie vastloopt. Dit aanspreekpunt moet voldoende doorzettingsmacht hebben binnen de gemeente om een zaak op te kunnen lossen.

Het is aan gemeenten om in overleg met organisaties van inwoners, cliënten, ouders en scholen te bepalen hoe een dergelijk aanspreekpunt wordt ingericht. De VNG heeft een informatiekaart gemaakt met goede voorbeelden van een aantal gemeenten.

Om gemeenten te helpen dit fundamenteel aan te pakken is er de 'Informatiekaart Gemeentelijke escalatiemodellen bij vastlopende casuistiek'. Hierin vindt u voorbeelden van hoe gemeenten en organisaties omgaan met complexe casussen waarin hulp niet goed op gang komt. Bekijk als partijen altijd samen wat het beste past in individuele situaties.

  • Het aanspreekpunt moet voldoende doorzettingskracht hebben binnen de gemeente en richting zorgaanbieders en andere organisaties (onderwijs) om een zaak op te lossen.
  • Het is aan gemeenten om te bepalen hoe een dergelijk aanspreekpunt wordt ingericht.
  • Het is belangrijk om over dit aanspreekpunt duidelijk te communiceren naar inwoners, cliëntondersteuners en cliënten- en ouderorganisatie.
  • Ook belangrijk: van elkaar leren. Er zijn in verschillende gemeenten initiatieven ontwikkeld rondom escalatiemodellen, die inspirerend zijn voor andere gemeenten. 
  • Last but not least: blijf in gesprek met lokale organisaties van inwoners, cliënten en ouders. Vooral zij kunnen dit op lokaal niveau monitoren en agenderen bij gemeenten.

Crisisdiensten

Toegang, complexe zaken

Toegang, algemeen

Checklisten

Handreikingen, factsheets en sites

Veelgestelde vragen

Wachtlijsten

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K