Tekorten Jeugd & Wmo (Sociaal domein)

Brief aan Minister Ollongren over bekrachtiging IBP door ALV

Op 27 juni heeft de ALV het IBP bekrachtigd. Tegelijkertijd heeft de ALV nadrukkelijk zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein. De VNG schrijft in een brief aan Minister Ollongren dat ze graag wil spreken over de moties die op de ALV zijn aangenomen en de oplossingen.


Leden VNG bekrachtigen Interbestuurlijk Programma (IBP)

De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft 27 juni 2018 het Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de ‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven. Middels verschillende moties hebben de leden het VNG bestuur opgeroepen om samen met het kabinet  tot een oplossing te komen over de tekorten in het Sociaal Domein. 


ROB: Raming bijstandsbudget moet aangepast

Op 21 juni verscheen het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) over de financieringssystematiek bijstand (BUIG) gepubliceerd. De ROB concludeert dat het bedrag dat gemeenten van het Rijk ontvingen voor de bijstand ontoereikend was.


Uitkomsten IBP: € 100 miljoen extra voor tekorten sociaal domein

VNG, IPO, UvW en Rijk ondertekenden op 14 februari 2018 het Interbestuurlijk Programma (IBP). De nadere uitwerking en de financiële afspraken legt het VNG-bestuur voor aan de leden in de ALV op 27 juni 2018. Hierover is ook een ledenbrief verstuurd. .

Uitkomsten debat Tweede Kamer over tekorten sociaal domein

De Kamer hield 4 december 2017 een overleg over jeugdhulp. Minister De Jonge (VWS) begreep het probleem van de financiële tekorten van gemeenten heel goed, maar had ook vragen. Hoe verhoudt het nieuws dat er in 2016 macro € 1,3 miljard door gemeenten is overgehouden zich met de tekorten in individuele gemeenten? Zijn de oorzaken van die tekorten problemen met de verdeling, met het beleid of met het volume? Is het ingroeitempo voor gemeenten te hoog? De minister wil meer inzicht en gaat intensief in gesprek met gemeenten, voor hij maatregelen neemt. VNG en VWS spraken af om nu ambtelijk wekelijks bij elkaar te komen om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de financiële tekorten.

Uitkomsten Bestuurlijk overleg over tekorten sociaal domein

Een bestuurlijke delegatie van de VNG had bestuurlijk overleg met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wmo en de Jeugdwet. De minister erkent dat er in een aantal gemeenten financiële knelpunten zijn in vooral de jeugdhulp. Hij is bereid om op korte termijn samen met gemeenten inzichtelijk te maken waar dit door komt en om naar oplossingen te zoeken. Afgesproken werd dat de VNG en VWS de komende maand ambtelijk wekelijks bij elkaar komen om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de financiële tekorten.

Oproep VNG aan Tweede Kamer over tekorten sociaal domein

Steeds meer gemeenten melden zich bij de VNG met forse tekorten op jeugdhulp. Sommige  gemeenten kunnen dit compenseren met overschotten binnen het brede sociaal domein, maar dat geldt lang niet overal. Voor gemeenten is in 2018 geen enkele volume-indexatie voor de jeugdhulp. Ook in de periode van 2015-2017 was er sprake van een zeer bescheiden volume-indexatie; lager dan de volume-indexatie die het Rijk zelf hanteerde en lager dan de volumegroei die het SCP voor die jaren raamde. Gecombineerd met de bezuiniging die in 2017 is opgelopen tot  € 450 miljoen, schiet dat grote gaten in de begroting van gemeenten.

Gemeenten/VNG vragen de Kamer er bij het kabinet op aan te dringen deze middelen alsnog ter beschikking te stellen. Zo kan een budget gevormd worden voor gemeenten die fors tekort komen op jeugdhulp en dit in het bredere sociale domein niet kunnen compenseren. Als er een oplossing is voor deze  tekorten, dan is er ook ruimte om de in het regeerakkoord toegezegde € 54 miljoen, naast de al door gemeenten ter beschikking gestelde € 54 miljoen, te besteden aan transformatie.

Statement Jantine Kriens (VNG) over tekorten sociaal domein

Gemeenten voelen er niets voor om mee te werken aan de ambitieuze voornemens van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie, als niet eerst wordt gepraat over de financiële 'graten in de keel' van het sociaal domein. Dit zegt algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens. Ongeveer een kwart van alle 388 gemeenten kampt met grote tekorten op vooral de jeugdzorg, en er zijn volgens Kriens signalen dat dit aantal nog verder oploopt. De jeugdzorg is in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu die zorg ‘dichtbij’ is georganiseerd, komen problemen eerder aan het licht en ontstaat in eerste instantie groei.Gemeenten hebben de afgelopen jaren al hun reserves aangesproken.

Voortraject | Tekorten sociaal domein: Wmo, Jeugd (2016-2017)

Bekijk hier het chronlogisch overzicht (2016-2017) van alle ontwikkelingen rond de oplopende financiële tekorten in het sociaal domein: Wmo en Jeugd.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K