Rechtmatigheidscontrole Jeugdwet en Wmo

Landelijk accountantsprotocol 2017 Wmo en Jeugdwet

Het landelijk accountantsprotocol 2017 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle in het domein van de Wmo en de Jeugdwet. Met het protocol kunnen gemeenten en zorgaanbieders administratieve lasten beperken. Het protocol zorgt voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit landelijke, algemene controleprotocol.

Dit accountantsprotocol is ontwikkeld in samenwerking tussen het Programma ISD en deskundigen uit diverse relevante brancheorganisaties en betrokken zorgaanbieders. Het is voor het eerst toegepast voor boekjaar 2015. De aanpassingen ten opzichte van het protocol 2016 zijn:

  • Toevoeging van opmerking over de beëindiging van DBC-systematiek voor de Jeugdwet per 31 december 2017
  • Toevoeging van de paragraaf 'Overige informatie' in het model goedkeurende controleverklaring (bijlage II)
  • Aanscherping van definitie en toelichting van enkele begrippen (bijlage IV)

Meer informatie

Jaarrekening 2017 Wmo en Jeugdwet

Jaarrekening later indienen

 

Een aantal gemeenten lukt het niet om voor de jaarrekening 2016 een accountantskantoor te vinden. Inmiddels is er een werkgroep, waarin de VNG ook is vertegenwoordigd, die de ontwikkelingen op de markt volgt. Mocht er nu toch een gemeente zijn die geen accountant kan vinden en daardoor in de problemen komt, dan kan deze gemeente bij BZK een verzoek indienen om de jaarrekening later in te mogen dienen.

Modeloplegger Rechtmatigheidseisen

De VNG raadt gemeenten dringend aan om (op basis van de Modeloplegger Rechtmatigheidsvereisten) nadere afspraken te maken met zorgaanbieders over de rechtmatigheidsvereisten. De Modeloplegger is per VNG-ledenbrief naar gemeenten verzonden. Hierin lichten we de modeloplegger toe en geven advies hoe om te gaan met de rechtmatigheidsvereisten.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K