Plan van aanpak Werkgroep integrale bekostiging jeugd

Er zijn grofweg vier varianten van bekostiging te onderscheiden. Bekostiging is onderdeel van de sturing die gemeenten aan het nieuwe jeugdstelsel willen geven en aan de keuzes die ze willen maken. Het Plan van aanpak integrale bekostiging jeugd is vastgesteld in de eerste werkgroepvergadering op 8 mei 2015

Welke informatie vindt u in het plan van aanpak?  

  • Wie is opdrachtgever en wie gaat uitvoeren?
  • Wat zijn de leidende principes waarbij we in de uitwerking van uitgaan?
  • Wat gaan de werkgroep opleveren?
  • Focus: start met jeugd, mogelijkheid om te verbreden naar sociaal domein.
  • Verhouding acties werkgroep tot acties ISD en IZa
  • Verhouding DBC-systematiek en nieuwe situatie voor voormalige AWBZ.
  • Communicatie met gemeenten en aanbieders.

Planning

Veel gemeenten zullen voor de jeugdhulp die vanaf 1 januari 2017 wordt ingezet in 2016 contracten sluiten die voor het eerst serieus gewijzigd zijn. Om het ondersteuningsproduct goed te laten landen, moet het in 2015 afgerond worden, zodat het in 2016 gebruikt kan worden en qua ICT geimplementeerd kan worden voor inkoop 2017.

Plan van aanpak