Tussenevaluatie Jeugdwet: geef ons middelen, ruimte en tijd

Op donderdag 21 juni vergadert de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Tussenevaluatie Jeugdwet. De VNG roept de Kamer op om gemeenten de ‘middelen, ruimte en tijd te geven’ om de veranderingen in de Jeugdzorg door te voeren en om aandacht te hebben voor de financiële kanten. 

De VNG-commissies Jeugd en Onderwijs, Cultuur en Sport hebben de inbreng voorbereid. De inbreng is te lezen onder 'Meer informatie'. 

Evaluatie Jeugdwet

Net als bij de eerdere evaluaties van de Jeugdwet dit jaar, pleit de VNG niet voor een koerswijziging, maar voor ruimte en goede randvoorwaarden zodat de nieuwe Jeugdwet kan slagen. De VNG heeft samen met het rijk, aanbieders en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt over de inzet voor de komende periode om de jeugdhulp te verbeteren in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De zes actielijnen van Zorg voor de Jeugd zijn een goede basis voor de vernieuwing van de jeugdhulp.

Financiën

De VNG vraagt de Tweede Kamer ook aandacht te hebben voor de financiële gevolgen van de bezuinigingen in de afgelopen jaren, en nauwlettend te volgen of gemeenten de komende jaren wel uitkomen met het budget voor het sociaal domein.

Meer informatie