Toekenning Transformatiefonds van 108 miljoen aan de regio’s

Om een impuls te geven aan de transformatiebeweging in het jeugdhulpstelsel is het Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben een plan ingediend. De Stuurgroep Zorglandschap heeft de plannen beoordeeld en iedere regio krijgt de bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend.

Budget

Het Transformatiefonds is voor de zomer gezamenlijk door gemeenten en het Rijk opgericht. Voor de periode 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een bedrag van € 108 miljoen, waarvan € 54 miljoen door gemeenten ter beschikking is gesteld en € 54 miljoen door het Rijk ter beschikking is gesteld.

Transformatieplan

Om in aanmerking te komen voor een toekenning vanuit het transformatiefonds moesten de 42 jeugdzorgregio’s een regionaal transformatieplan indienen, voor ten minste de periode 2018 tot en met 2020. Alle 42 jeugdzorgregio’s hebben een regionaal transformatieplan ingediend. Op 23 november heeft de Stuurgroep Zorglandschap (VNG, BGZJ en de ministeries van JenV en VWS) de 42 aanvragen beoordeeld. Iedere regio krijgt de bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend. In de decembercirculaire 2018 wordt dit gepubliceerd.

Doel

Het doel van het Transformatiefonds is een impuls geven aan het realiseren van duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Om dat te bereiken moeten regio’s ervoor zorgen dat acties die worden uitgevoerd elkaar versterken en dat men van elkaar leert. Alleen dan kan het Transformatiefonds zorgen voor het gewenste vliegwieleffect:

 Met als uiteindelijke doel het realiseren van steeds betere zorg voor jeugdigen

Ondersteuning

De Stuurgroep vraagt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) om de regio’s te ondersteunen bij het komen tot concretisering van de plannen en succesvolle uitvoering, door te bouwen aan een infrastructuur die kennisuitwisseling en leren van elkaar faciliteert.

De opgestelde ontwikkelcirkel lerend jeugdhulpstelsel staat hierbij centraal. Aan de meest voorkomende thema’s uit de transformatieplannen worden begin 2019 functionarissen gekoppeld die:

  • Kennis naar de regio’s brengen
  • Ondersteunen bij het behalen van resultaten
  • De opbrengsten beschikbaar maken voor het collectief om tot duurzame verbetering te komen.

Meer informatie

De transformatieplannen, en een overzichtsrapportage worden eind januari openbaar gemaakt.