Rechtmatige jeugd-ggz in periode zonder berichtenverkeer

Gemeenten en aanbieders sluiten dbc's voor jeugd-ggz af per 31 december 2017. Zij stappen over op een van de drie uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet. Als een gemeente of regio nog niet kan overstappen per 1 januari 2018, dan geldt een terugvalscenario met een overbruggingsperiode.

In deze periode is het uitwisselen van gegevens over zorg tussen gemeenten en aanbieders via het berichtenverkeer iJw voor de jeugd-ggz niet mogelijk. Dit berichtenverkeer wordt pas per april of juli 2018 weer opgestart. Aanbieders krijgen in de tussenliggende periode geen toewijzingsberichten van gemeenten. Dit betreft alleen de regio’s die later instappen. En voor deze regio’s heeft het alleen betrekking op het berichtenverkeer over zorg die in 2018 wordt geleverd. De 321 en 322 over zorg in 2017 kan wel gewoon doorgaan

Rechtmatigheid geleverde zorg

In deze  tussenliggende periode moet de te leveren zorg wel rechtmatig zijn. De Jeugdwet bepaalt de waarborgen voor de rechtmatigheid van geleverde zorg en de betaling ervan. Deze waarborgen gelden ook wanneer er nog geen berichtenverkeer iJw voor de jeugd-ggz plaatsvindt.

Wettige verwijzer

Een wettige verwijzer verwijst een cliënt naar jeugd-ggz op grond van de Jeugdwet naar hulp die door de gemeente gecontracteerd is. Wettige verwijzers zijn bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of daaraan gelijk gestelde behandelaar. Doordat deze verwijzing er is, is de geleverde hulp rechtmatig.

Verwijzing via gemeentelijke toegang tot zorg

De gemeentelijke toegang tot zorg, bijvoorbeeld een wijkteam, kan ook een cliënt verwijzen naar jeugd-ggz. Dit is een opdrachtverstrekking door de gemeente. Als de aanbieder zorg gaat leveren, is deze zorg rechtmatig.

Formaliseren van de verwijzing

De verwijzing wordt geformaliseerd door het toesturen van een toewijzingsbericht door de gemeente aan de zorgaanbieder. Dit geldt voor een verwijzing van een wettelijke verwijzer en een verwijzing van de gemeentelijke toegang tot zorg.

  • Als een gemeente of aanbieder pas ná het eerste kwartaal van 2018 overstapt op een uitvoeringsvariant en instapt in het berichtenverkeer iJw voor de jeugd-ggz, wordt dit toewijzingsbericht pas in april 2018 verstuurd aan de aanbieder.
  • Dit toewijzingsbericht bevestigt de rechtmatigheid van de geleverde zorg bij de jaarafsluiting van 2018.

Sturing van de hoeveelheid te leveren zorg: oproep VNG

In sommige regio’s staat in het administratief protocol dat in de toewijzing is bepaald hoeveel zorg geleverd mag worden in een bepaalde periode. Als de grens van deze toewijzing wordt bereikt, moet een nieuwe toewijzing worden aangevraagd.

In een periode zonder berichtenverkeer en waar software nog moet worden ingericht op deze beperkingen, kan deze monitoring en afstemming niet digitaal.

Om administratieve lasten te voorkomen, roept de VNG gemeenten op om hierbij coulant te handelen en proportionaliteit in acht te nemen bij de afhandeling en het administratief protocol na te leven na herstarten van het berichtenverkeer.

Meer informatie