Rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein beschikbaar

Er is één sociaal domein. Dat moet integraal worden benut om de maatschappelijke opgave centraal te stellen. Maar die integrale aanpak is nog niet vanzelfsprekend. Dat stelt de Transitiecommissie Sociaal Domein in haar vierde voortgangsrapportage.

De commissie signaleert dat het proces van ontkokering en integraliteit traag verloopt, waardoor de beloften van de decentralisaties niet ten volle worden waargemaakt.

Rijk

Dat ligt niet alleen aan gemeenten, ook het Rijk pakt haar deel onvoldoende op. Dit geldt in het bijzonder voor de aanpak van de schuldenproblematiek. De commissie roept staatssecretaris Klijnsma (SZW) op tot het ontwikkelen van een landelijk systeem voor vroegsignalering en tot samenhangende afspraken tussen ministeries, belastingdienst, UWV en SVB..

Schuldenaanpak

De commissie maakt zich zorgen over de lage snelheid waarmee de integrale aanpak in de praktijk wordt gebracht. Typerend is dat de drie wetten die de basis vormen, Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet, los van elkaar worden geëvalueerd en de schuldenaanpak beheerst blijft door de departementale indeling. 

Gemeenteraad

De commissie ziet een duidelijke taak voor de gemeenteraad. Die moet erop toezien dat de gemeente goede zorg en ondersteuning levert. Dit doet de raad uiteraard met inbreng van burgers en professionals 

Meer informatie

Zie ook