Loon- en prijsbijstelling Jeugd 2019 uitgekeerd

Met het verschijnen van de meicirculaire werd bekend dat gemeenten in 2019 €135 miljoen aan structurele loon- en prijsbijstelling hebben ontvangen voor jeugdhulp. Dit bedrag staat naast de extra middelen die bij de Voorjaarsnota zijn toegevoegd (€400 miljoen in 2019, €300 miljoen in 2020 en in 2021).

Belang van indexatie

Het is van belang om de tarieven van jeugdhulpaanbieders te indexeren voor loon- en prijsstijgingen. Dit is nodig om de kwaliteit van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te waarborgen.

De Jeugdwet stelt hier eveneens eisen aan. Gemeenten moeten waarborgen dat er een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de jeugdzorg is, rekening houdend met onder andere de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarom is indexatie van tarieven belangrijk.

De loon- en prijsbijstelling die vanuit het ministerie van VWS wordt toegevoegd aan de algemene uitkering is in 2019 3,32%. Dit percentage is gebaseerd op afspraken (OVA-convenant) die voor de gehele zorg zijn gemaakt.