Gebruik de Handreiking bekostiging J-GGZ Inspanningsgericht

Na het einde van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. De herziene Handreiking bekostiging J-GGZ Inspanningsgericht laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij.

De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-GGZ én helpt vermijdbare administratieve lasten te voorkomen. Speciale aandacht gaat uit naar het hanteren van eenduidige definities, productcodes en spelregels.

Wat zijn de aanpassingen in deze herziene versie?

In deze nieuwe versie van de eerder (in februari) verschenen handreiking is actuele informatie opgenomen over de productcodes voor inkoopafspraken met de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant én nieuwe informatie voor het onderbouwen van tarieven.  Er zijn aanpassingen gemaakt op basis van de volgende nieuwe inputs:

  • Nieuwe productcodes in de nieuwe categorie 54, met daarbij ook een duiding van het gebruik van deze codes. Dit is conform de eerdere publicatie van de productcodes door ZIN.
  • Tussenresultaten uit het kostprijsonderzoek van de NZa.
  • Informatie over de functiemix bij GGZ-aanbieders in het landelijke contract van de VNG

Handreiking

Zie ook