Factsheets over zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag

Er zijn zeven nieuwe factsheets over zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag beschikbaar. De factsheets scheppen duidelijkheid over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg voor deze kinderen.  

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet ook verantwoordelijk voor de begeleiding en de verzorging van kinderen die door verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke problemen niet zelfredzaam zijn.

Dit houdt dus in dat gemeenten ook verantwoordelijk zijn voor de verzorging van kinderen met een lichamelijke ziekte. Hierop zijn echter drie uitzonderingen, namelijk:

  1. Kinderen die een IKZ-indicatie hebben vanuit de Zvw 
  2. Kinderen met een indicatie voor de Wlz 
  3. Kinderen met palliatief terminale zorg

Deze drie groepen kinderen krijgen begeleiding en verzorging uit de Zvw of de Wlz. Gemeenten zijn nooit verantwoordelijk voor de verpleging. Verpleging valt voor alle kinderen onder Zvw of Wlz.

Factsheets

Vanuit de Denktank kinderen met een intensieve zorgvraag  zijn zeven factsheets gepubliceerd die helpen om duidelijkheid te scheppen over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg. Het gaat om de volgende factsheets:

Afbakening Jeugdwet - Zorgverzekeringswet

Over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen gemeenten (verzorging-Jeugdwet) en zorgverzekeraars (verpleging – Zorgverzekeringswet) bestaat discussie. Vanuit kinderverpleegkundigen en betrokken organisaties wordt aangegeven dat de huidige verdeling soms tot onduidelijkheid leidt.

Samen met gemeenten, zorgverleners, verzekeraars en overheid wordt nagedacht over of de huidige verdeling van verantwoordelijkheid zou moeten worden veranderd. Voor 2017 is ervoor gekozen om de bestaande verdeling te blijven hanteren, zodat een eventuele verandering zorgvuldig per 2018 ingevoerd kan worden. 

Meldpunt Juiste Loket

Per 1 oktober 2016 heeft het Meldpunt Juiste Loket de dienstverlening uitgebreid. Ook als gemeente kunt u terecht bij het loket voor vragen betreffende de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Het Meldpunt Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:

Meer informatie