CBS biedt cijfers en analyse over jeugdzorggebruik 2011-2016

Jaarlijks krijgt 11 procent van de jongeren een vorm van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 stabiel, blijkt uit CBS-cijfers. De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 lijkt geen invloed te hebben gehad. Ook is er geen verschuiving van duurdere specialistische zorg naar goedkopere zorg.

We lichten een paar cijfers uit:

  • In 2016 waren evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011.
  • De cijfers jeugdhulp met verblijf zijn gestegen, er is dus geen sprake van een verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg naar lichtere vormen van zorg.
  • Gemeenten zijn niet minder jeugdhulp gaan bieden. Het is dus niet zo dat zij minder specialistische jeugdhulp inschakelen en te lang hulp inroepen bij het wijkteam.
  • Alle gemeenten spelen een (toenemende) rol bij het verwijzen naar jeugdhulp. Niet alle gemeenten leveren ook zelf jeugdhulp).
  • Het grootste aandeel jeugdzorg is in Groningen en Limburg, in Flevoland is het verbruik afgenomen en in Zuidwest Nederland toegenomen.
  • Het aantal jongeren met jeugdbescherming of -reclassering is in de periode 2011–2016 jaarlijks afgenomen.
  • In 2016 is een toename van een jeugdhulp in wijkteams zichtbaar. Dit is administratief omdat een aantal grote gemeenten in 2015 niet in staat was beleidsinformatie aan het CBS te leveren.
  • In 2014 was het aantal jeugdzorgontvangers lager. Het ging vooral om een vermindering van het aantal jongeren met jeugdhulp. De afname in 2014 lijkt administratieve oorzaken te hebben.

Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

De Jeugdwet veranderde de uitvoering en financiering van de jeugdzorg ingrijpend. Had deze transitie gevolgen op het gebruik van jeugdzorg? Het CBS vergeleek het zorggebruik voor en na de invoering van de Jeugdwet. Uit hun analyse blijkt dat de ontwikkeling in het aantal jongeren met jeugdzorg geen grote schommelingen vertoont in 2011-2016. Er lijkt ook geen verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf naar goedkopere zorg uitgevoerd door wijk- of buurtteams.

Cijfers per gemeente en wijk

In de database kunt u per gemeente zien wat het aandeel jongeren is (2016-2017) dat een bepaalde vorm jeugdzorg ontving. En ook het aantal jeugdbeschermingstrajecten, het aantal jongeren met meer vormen van jeugdzorg. U kunt de cijfers van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten.

Meer informatie

NB: Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie hulptypen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is veruit de meest voorkomende vorm. Daarbij gaat het om hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen.