Modelverordening Jeugdhulp | Veelgestelde vragen

1. Beschikking versus verwijzing (artikel 3 modelverordening)
2. Beschikking versus verwijzing en beroepsgeheim (artikel 3 modelverordening)
3. Beschikking bij toegang via arts (artikelen 2, 3 en 9 modelverordening)
4. Beschikking bij toegang via gemeente (artikelen 4, 8 en 9 modelverordening)
5. Beschikkingen / Bezwaar en beroep
6. Beleidsregels versus nadere regels
7. Delegatie van regelgevende bevoegdheid aan het college
8. Delegatie en mandaat bij de uitvoering van de wet (artikel 2.11 Jeugdwet)
9. Diagnose
10. Eén 3D-verordening sociaal domein mogelijk?
11. Gecertificeerde instelling (artikel 3.5 Jeugdwet) en inzetten van jeugdhulp
12. Gesprek (artikel 6 modelverordening)
13. Hardheidsclausule
14. Herziening, intrekking en terugvordering (artikel 11 modelverordening)
15. Inspraak bij vaststelling gemeentelijke verordening jeugdhulp
16. Inwerkingtreding wet en verordening, bevoegdheid bestuur
17. Inwerkingtreding en overgangsrecht (artikel 17 modelverordening)
19. Klachtregeling (artikel 14 modelverordening)
20. Minderjarigen en toestemming (artikelen 7.3.4 en 7.3.5 Jeugdwet)
21. Model beleidsregels of model besluit/nadere regels?
22: Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD)
23: Ouderbijdrage Jeugdwet versus eigen bijdrage Wmo 2015
24. Ouderbijdrage en CAK
25. Spoedeisende zorg
26. Toegang tot de jeugdhulpvoorzieningen
27. Toegang jeugdhulp via arts (jeugdarts) (artikel 3 modelverordening)
28. Toegang jeugdhulp via arts (medisch specialist) (artikel 3 modelverordening)
29. Toegang via arts en rol jeugdhulpaanbieder (artikel 3 modelverordening)
30. Toegang tot jeugdhulp (artikelen 3 en 4 modelverordening)
31. Varianten of niet? (artikelen 11, 12, 15 modelverordening)
32: Verhouding prijs-kwaliteit (artikel 12 modelverordening)
33. Vertrouwenspersoon (artikel 13 modelverordening)
34. Vertrouwenspersoon en Klachtregeling (artikelen 13 en 14 modelverordening)
35. Verwijzing buiten gemeentelijk aanbod mogelijk?
36. Verwijzing versus toegang (artikelen 3 en 4 modelverordening)
37. Voorbeelden andere verordeningen
38. Vormen van jeugdhulp (artikel 2 modelverordening)
39. Vormen van jeugdhulp (voorbeelden vrij/niet toegankelijk hulp) (artikel 2 modelverordening)
40. Weigeringsgronden in modelverordening? (artikel 6 modelverordening)
41. Woonplaatsbeginsel
42. Wmo 2015 of Jeugdwet? Hulpmiddelen, zoals rolstoelen, en woningaanpassingen
43. Wmo 2015 en Jeugdwet: hulp aan ouders en kinderen

Meer informatie

Deze pagina behoort bij de themapagina www.vng.nl/modelverordeningjeugdhulp