Modelovereenkomsten bij uw bovenregionale inkoop jeugdhulp

Inleiding

U moet als gemeente afspraken maken met zorgaanbieders over uw bovenregionale jeugdhulp. Voor deze afspraken zijn de VNG modelovereenkomsten erg nuttig. Gebruik ze, want u voorkomt er administratieve lasten mee en beperkt transitierisico’s! De modelovereenkomsten dragen bij aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Daarnaast waarborgen de modellen de continuïteit van ondersteuning. Hieronder vindt u de modelovereenkomsten met begeleidende stukken


Modelovereenkomsten

De VNG heeft voor gemeenten en aanbieders al een aantal modelovereenkomsten opgesteld.

 • Bekijk het overzicht van beschikbare modelovereenkomsten.
 • Bekijk de handreiking  de functies die er in ieder geval komen.   ​

Voor iedere functie zijn de volgende drie onderdelen ontwikkeld:

 • Een overeenkomst
 • Een programma van eisen
 • Een inkoophandreiking.

Tarieven

De modelovereenkomst schrijft geen tarief voor. De totstandkoming van een tarief (of financiële afspraak) is zaak van gemeenten en aanbieders zelf. Wel zijn in de modelovereenkomst richtingen opgenomen over bijvoorbeeld vooruit facturatie of mogelijke tarieven die in samenspraak met de aanbieders en gemeenten tot stand zijn gekomen en daarom wellicht een goed vertrekpunt zijn bij gesprekken tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders.


Gebruik

Hoe gebruikt u de modelovereenkomsten?

 • Ondersteuningsinstrument voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders
  Gemeenten (of regionale samenwerkingsverbanden) en jeugdhulpaanbieders kunnen deze modelovereenkomsten gebruiken bij het maken van inkoopafspraken over specifieke zorgfuncties. Het is een ondersteuningsinstrument en geen verplichting.
  Om transactielasten en transitierisico’s zoveel mogelijk te beperken is het wel belang dat gemeenten wanneer mogelijk gebruik maken van de ontwikkelde en getoetste modelovereenkomst. Op deze manier hoeft de gemeenten niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden en tijd en energie te steken in het ontwikkelen van een overeenkomst.
 • Regionaal ‘op maat maken’
  Gemeenten kunnen gebruik maken van de modelovereenkomst tijdens het contracteren van zorgaanbieders die de betreffende zorgfuncties leveren en kunnen over de inhoud van de modelovereenkomst nadere afspraken maken.
  Daarnaast kan het zijn dat een gemeente aanvullende of alternatieve dienstverlening wenst te contracteren bij een bepaalde jeugdhulpaanbieder. Het staat een gemeente vrij om het model daarom uit te breiden en aan te passen aan de lokale of regionale behoefte aan hulp en ondersteuning in het kader van het jeugdstelsel. 
 • Gemeente is verantwoordelijk voor een goede overeenkomst
  De modelovereenkomst is juridisch getoetst maar laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten indien zij een overeenkomst aangaan met een jeugdhulpaanbieders, voor controle op juistheid van de inhoud en de juridische kaders.

Meer informatie