Kindergeneeskunde en J-GGZ

Vanaf 1 januari 2016 vallen delen van de kindergeneeskundige zorg onder de Jeugdwet. Om gemeenten te ondersteunen bij de inkoop van deze zorg is er een handreiking gemaakt. Deze handreiking biedt ook inzicht aan zorgaanbieders in de wijze waarop gemeenten de zorginkoop organiseren.

Inkoop

De handreiking ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij hun afwegingen om tot inkoopafspraken te komen. Omdat er geen sprake is van recht op zorgcontinuïteit vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten niet verplicht deze zorg te contracteren.

Curatieve J-GGZ door kinderartsen

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen is sinds 1 januari 2015 overgegaan vanuit de Zorgverzekeringswet en AWBZ naar de Jeugdwet.

  • De GGZ-zorg geleverd door psychologen en psychiaters wordt ingekocht door de gemeente.
  • Een beperkt aantal cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen krijgt GGZ-zorg van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze GGZ-zorg door kinderartsen is onderwerp van de 'Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen'.

Advies Zorginstituut

Zorginstituut Nederland heeft een advies uitgebracht over de afbakening van Kindergeneeskunde en de Zorgverzekeringswet. Het ZIN schrijft in het advies dat de volgende zorgproducten niet langer onder de Zvw vallen:

  • Psychische behandeling bij eetstoornissen (somatische zorg blijft in de Zorgverzekeringswet)
  • ADHD behandeling
  • Zorg verleend onder de noemer 'Overige psychiatrische stoornissen' en 'Overige psychosociale problemen'.

Deze zorg wordt op dit moment geboden door kinderartsen werkzaam in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Deze zorgproducten gaan vanuit de Zorgverzekeringswet onder de reikwijdte van de Jeugdwet vallen.

Handreiking & Addendum

ADHD: kritische artikelen

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K