Kinderen met een intensieve zorgvraag

Introductie

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van alle kinderen met een beperking die niet zelfredzaam zijn. Hierop zijn drie uitzonderingen, namelijk:

 1. Kinderen die aanspraak hebben op een IKZ-indicatie (op basis van het zgn. IKZ-criterium) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 2. Kinderen die aanspraak hebben op een indicatie voor de Wet langdurige zorg 
 3. Kinderen die palliatief terminale zorg nodig hebben.

Deze drie groepen kinderen krijgen begeleiding* en verzorging uit de Zvw of de Wlz. Gemeenten zijn nooit verantwoordelijk voor de verpleging. Verpleging valt voor alle kinderen onder Zvw of Wlz.

* Voor kinderen die aanspraak maken op een IKZ-indicatie valt de Begeleiding onder de Zvw, als die plaats vindt binnen een geneeskundige context. De begeleiding die gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij ADL valt ook voor kinderen die onder het IKZ criterium vallen, onder de Jeugdwet.

Wetswijziging afbakening persoonlijke verzorging jeugd

Per 1 januari 2018 verandert de bekostiging van de organisatie van zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis. In een ledenbrief legt VNG uit wat de wijziging in regelgeving inhoudt, wat er wordt verwacht van gemeenten en welke stappen er nodig zijn in de overgangssituatie. Lees ook het factsheet van VWS.

De wetswijziging heeft impact op de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

 • De functie persoonlijke verzorging die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige valt nu onder de Jeugdwet: dit blijft het geval na de wetswijziging.
 • De zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop: vanaf 2018 wordt hiervan de persoonlijke verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet
 • Kinderen die in 2017 een aanspraak maken op een zgn IKZ-indicatie kunnen desgewenst in 2018 gebruikmaken van een overgangsregeling.

Heeft u als gemeenteambtenaar vragen over de wet- en regelgeving op het gebied van langdurige zorg, en in het bijzonder deze wijziging? U kunt ze voorleggen aan het Juiste Loket.

Het Juiste Loket

medlpunt_juiste_loket.png?itok=vLKy4vfMHet Juiste Loket beantwoordt vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen met een intensieve zorgvraag:  

 • Vraagt u zich af welke instantie verantwoordelijk is voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit kunt regelen?
 • Wilt u weten of een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is?
 • Vraagt u zich af of er sprake is van intensieve kindzorg (IKZ)?

Zo nodig wordt contact gezocht met betrokken instanties om tot een passende oplossing te komen. Het Juiste Loket biedt laagdrempelige kosteloze dienstverlening aan en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:

Wie kunnen het Juiste Loket benaderen? In ieder geval ook gemeenten!

 • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz.
 • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
 • Ouder(s), verzorger(s) en professionals bij vraagstukken rondom het organiseren van zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag of criteria van intensieve kindzorg (IKZ).
 • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB en CIZ.

Factsheets

Vanuit de Denktank kinderen met een intensieve zorgvraag zijn zeven factsheets gepubliceerd, die helpen om duidelijkheid te scheppen over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg. Het gaat om deze factsheets:

Zie ook het VNG-bericht: Het Juiste Loket voor wegwijs in zorg en ondersteuning

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K