Grenszorg

1: Wie is verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit van kinderen die in buitenland wonen?

Volledige vraag: Wie is verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van kinderen die in het buitenland wonen, maar in 2014 jeugdzorg in Nederland ontvingen omdat zij een Nederlandse zorgverzekering hadden? Het betreft hier vaak kinderen in de grensstreek? 

Antwoord: Kinderen die in 2014 ouders hadden die in Nederland verplicht verzekerd waren (zorgverzekering) omdat ze in Nederland werkten hebben in 2015 geen recht meer op deze vorm van jeugdhulp/’verzekerde zorg’, als ze niet onder het overgangsrecht vallen.

Voor kinderen die in aanmerking komen voor het overgangsrecht in 2015 is een speciale regeling getroffen. Deze zorg kan nog maximaal 1 jaar (of voor de duur van de indicatie) voortgezet worden. Gemeenten zijn hiervoor echter niet verantwoordelijk. Declaraties hiervoor kunnen gewoon door de zorgaanbieder ingediend worden en die worden dan door het Zorginstituut Nederland betaald.

Als de indicatie in de loop van 2015 afloopt zullen ouders, als er toch nog jeugdhulp nodig is, in het woonland moeten zoeken naar hulp. En als de indicatie nog heel 2015 doorloopt en er ook in 2016 nog hulp nodig is, dan zullen ouders vanaf 2016 ook hiervoor in hun woonland hulp moeten zoeken.

2: Waar kunnen 'grenskinderen' na overgangsrecht terecht?

Volledige vraag: Waar kunnen kinderen die in het buitenland wonen en ten laste van Nederland in Nederland zorg krijgen, vanaf 2016 (als het overgangsrecht is afgelopen) terecht?

Antwoord: Deze jongeren hebben vanaf 2016 in Nederland geen toegang meer tot voorheen verzekerde jeugdhulp zoals J-GGZ. Echter, in hun woonland mogelijk nog wel. Dat is afhankelijk van de voorzieningen die het woonland aan zijn inwoners biedt en de manier waarop dat geregeld is. Als zorg bij bijvoorbeeld GGZ-problematiek in het verzekerde pakket van het woonland volgens de daar geldende regelgeving is opgenomen, kunnen deze jongeren daarvan gebruik maken.

Om dat zeker te weten, wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met het orgaan van de woonplaats: dat is de verzekeringsinstelling waar deze jongeren in hun woonland zijn ingeschreven als rechthebbende op verstrekkingen ten laste van Nederland.

Als in het woonland dergelijke zorg anders dan door verzekering wordt georganiseerd, zou contact kunnen worden opgenomen met de gemeente waar men woont.

3: Hoe is het overgangsrecht en woonplaatsbeginsel voor buitenlandse ggz-cliënten?

Volledige vraag: We hebben een vraag over de buitenlandse GGZ-cliënten die voor 1 januari 2015 al in behandeling waren. Deze hebben overgangsrecht en mochten in behandeling blijven.

Bij elke GGZ-cliënt moet de gemeente volgens woonplaatsbeginsel komen te staan, maar bij deze cliënten kan dat niet, gezien het feit dat ze in het buitenland wonen. Als we niks invullen krijgen we een foutmelding, en het kan niet op de verzekering blijven staan omdat er dan een factuur naar de verzekering gaat. Of is dit laatste de bedoeling en dienen we de factuur bij de desbetreffende verzekeraar in?

Ook zijn we op de hoogte dat we in 2015 geen buitenlandse kinderen in zorg mogen nemen. Nu bevindt onze organisatie zich in een ziekenhuis vlakbij de grens en worden wij geregeld door andere afdelingen van het ziekenhuis gevraagd voor een psychiatrisch consult/ crisissituatie.

Is het voor buitenlandse kinderen nu zo dat we dit niet meer mogen leveren, terwijl ze wel in dit ziekenhuis worden behandeld (voorbeeld t.s. bij een jongere van 16 met depressieve klachten, woonachtig in Duitsland met een Nederlandse zorgverzekering).

Als je de regels letterlijk neemt, betekent het dat een kinderpsychiater geen inschatting mag maken bij deze kinderen (we kunnen het noch bij de Duitse gemeente, noch bij de Nederlandse zorgverzekeraar factureren), terwijl ze in een ernstige situatie verkeren. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Antwoord
Kinderen die in 2014 ouders hadden die in Nederland verplicht verzekerd waren (zorgverzekering) omdat ze in Nederland werkten hebben in 2015 geen recht op jeugdhulp/’verzekerde zorg’, als ze niet onder het overgangsrecht vallen.

Het is echter anders geregeld wanneer er wel sprake is van overgangsrecht, dus voor kinderen waarbij de hulp (Jeugd-GGZ of -AWBZ) nog doorloopt in 2015. Hiervoor is een speciale regeling getroffen. De zorg kan nog maximaal 1 jaar (of voor de duur van de indicatie) voortgezet worden. Gemeenten zijn hiervoor echter niet verantwoordelijk. Declaraties hiervoor kunnen door de zorgaanbieder ingediend worden en die worden vervolgens door het Zorginstituut Nederland betaald.

Als de indicatie in de loop van 2015 afloopt zullen ouders, als er toch nog jeugdhulp nodig is, in het woonland moeten zoeken naar hulp. Wanneer de indicatie nog heel 2015 doorloopt en er ook in 2016 nog hulp nodig is, dan zullen de ouders vanaf 2016 in hun woonland hulp moeten zoeken.

Uw andere vraag, over het leveren van zorg/consult in een crisissituatie, moet ik helaas op dezelfde manier beantwoorden. Alleen wanneer er sprake is van een overgangsrecht is er een uitzondering gemaakt op de nieuwe wet- en regelgeving. In het voorbeeld dat u schetst is er in het kader van het woonplaatsbeginsel geen Nederlandse gemeente betrokken. Hulp zal dus in het woonland gezocht moeten worden.

4: Naar school in Nederland, woonachtig in Duitsland: waar terecht voor hulp?

Volledige vraag: Wij wonen in Duitsland net over de grens. Mijn man werkt in Nederland en hij is verzekerd voor de zorgkosten in Nederland. Mijn dochter en ik zijn meeverzekerd via het Zorginstituut, dus ook in Nederland. Onze dochter moet onderzocht worden door een kinderpsycholoog vanwege gedragsproblemen op school (in Nederland). Nu blijkt dat zij overal buiten de boot valt.
Aangezien per 1 januari deze zorg niet meer wordt vergoed via de zorgverzekering, maar via de Jeugdwet en de gemeente, krijgt onze dochter geen zorg, omdat wij niet in een Nederlandse gemeente wonen. Waar kan ik terecht voor hulp voor mijn dochter??

Antwoord: Het klopt inderdaad dat u geen aanspraak op de Jeugdwet kunt maken voor jeugdhulp aan uw dochter. Met ingang van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp en u staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Er zijn echter wel mogelijkheden binnen de Duitse zorg.

Uw dochter heeft, net als andere jeugdige inwoners van Duitsland, voor jeugdhulp toegang tot de hulp en zorg die het Duitsland biedt. Volgens het Duitse verzekeringsstelsel heeft zij recht op de vormen van zorg die volgens de Duitse criteria op de behoefte van uw dochter van toepassing zijn. Het lokale ziekenfonds, de Krankenkasse waar uw dochter als verdragsgerechtigd gezinslid geregistreerd staat, is de instantie bij uitstek om gerichte informatie te kunnen geven. In Duitsland kan iedere Krankenkasse te maken krijgen met buitenlandse verzekerden. De Krankenkasse heeft net zozeer de plicht om de zorg voor u te faciliteren, als in Nederland de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor heeft. Daarnaast is het voor de Krankenkasse misschien een mogelijkheid om een contract met een Nederlandse zorgaanbieder aan te gaan. Daarom raad ik u aan om met hen contact te zoeken en hopelijk samen tot een oplossing te komen. (Bron: Kennisnet NJi)

Meer informatie