Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Introductie

De gemeentelijke monitor geeft gemeenten inzicht in de gemeentelijke praktijk in het sociaal domein. De monitor geeft - per individuele gemeente - zicht op het gebruik van voorzieningen op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De monitor wordt tweemaal per jaar gepubliceerd via Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten hebben verschillende inrichtingskeuzen gemaakt (op toegang, inkoop en bekostiging). Gemeenten leren van elkaars keuzes en resultaten via deze monitor.

Wat kunt u met de cijfers doen?

  • De informatie uit de rapportage geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. De monitor kan gebruikt worden om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad en de inwoners.
  • U kunt de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en wijken. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten.

Waar komen de cijfers vandaan?

  • In het eerste deel van de monitor staat informatie uit centrale databronnen (onder andere het CBS en GGD'en). De cijfers over de Jeugdwet komen uit de Beleidsinformatie Jeugd. De cijfers over participatie zijn verkregen via de BUS/SRG.
  • Veel Nederlandse gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor de monitor. 180 gemeenten kozen voor ‘opt-in’, waarmee zij toestemming gaven hun gegevens over de Wmo te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Dat is mooi, want hierdoor is vergelijking met andere gemeenten steeds beter mogelijk..  

Bespreek de cijfers met uw gemeenteraad!

U kunt de cijfers uit de monitor gebruiken voor agendavorming, besluitvorming, verantwoording of onderzoek. Ook kunt u via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten uit de monitor. 

Lever uw cijfers aan 

De resultaten binnen het sociaal domein worden twee keer per jaar gepubliceerd. Stapsgewijs komen er meer inzichten beschikbaar. NB: Elke gemeente moet voor het aanleveren van gegevens een coördinator aanmelden bij het CBS. Bijna alle gemeenten hebben dit al gedaan. Kijk op de site van KING voor alle informatie over het aanmelden van een coördinator. 

Nog vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl, of telefoon: 070 - 373 81 91

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K