Gegevensuitwisseling Privacybescherming Jeugd

Advies Autoriteit Persoonsgegevens en advies VNG

Gemeenten lopen door het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix het risico te handelen in strijd met de privacywetgeving bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek in twee gemeenten.

De kern van het AP-advies is het vinden van de juiste balans tussen het in kaart brengen van de hulpvraag van de cliënt en het registreren van de noodzakelijke gegevens voor het verlenen van de juiste ondersteuning. Bij de toeleiding naar zorg gaat het om gegevens die de hulpvraag verhelderen. Dit betekent dat gemeenten:

  • wel een goed gesprek mogen voeren met een cliënt om een goed beeld te krijgen van zijn situatie en hulpvraag
  • daarbij alléén de gegevens mogen vastleggen die relevant zijn voor beoordeling van de hulpvraag.

Gemeenten krijgen het advies om - zonodig- hun beleidsstukken en werkinstructies aan te passen, onder leiding van hun Functionaris Gegevensbescherming. Kunt u aanpassingen niet direct doorvoeren? Dan adviseert de VNG dringend om te inventariseren welke maatregelen u direct en welke u pas later kunt realiseren. Dit voorkomt problemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ministeriële regeling 

Gegevensuitwisseling heeft vanaf augustus 2016 een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld. De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten. Tot nog toe gold een tijdelijke ministeriële regeling, die nu dus definitief wordt. In de ministerële regeling vindt u een uitgebreide, informatieve toelichting.  


Manifest 

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. In een manifest maakten gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals samen afspraken over privacybescherming. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

In het manifest spreken de koepels van de partijen (waaronder de VNG) af de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn te bevorderen. De vuistregels voor professionals zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes. 

Manifest en vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan.

Meer informatie


Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K