Dyslexie

Wie betaalt dyslexiezorg voor kinderen op de basisschool?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van jeugdigen met ernstige, enkelvoudige dyslexie:

  • wel voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd
  • niet voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs

Dit komt overeen met de oorspronkelijke aanspraak onder de Zorgverzekeringswet.

Eventuele behandeling van jeugdigen op het voortgezet onderwijs hoeft dus niet door de gemeente betaald te worden: in het macrobudget zitten ook geen middelen hiervoor. Bekijk voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en onderwijs de handreiking ‘Dyslexiezorg onder de Jeugdwet’ .

Krijgen gemeenten geld voor dyslexiezorg? 

In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dyslexie is formeel gezien geen GGZ-zorg, maar wordt sinds enkele jaren bekostigd met DBC’s, net als de specialistische GGZ. Dyslexie valt net als GGZ-zorg onder de Zorgverzekeringswet, komt mee over met de Jeugd-GGZ en wordt dus betaald door verzekeraars. De dyslexie-DBC’s zijn dus meegerekend met de ZVW-opgave voor het macrobudget Jeugd. Als zodanig is er geen apart budget voor. Wel kun je in de Vektiscijfers zien, welke aanbieders geld krijgen.

Hebben jullie voorbeelden hoe gemeenten dyslexiezorg inkopen?

We hebben geen concrete voorbeelden hoe gemeenten dyslexie inkopen. De behandeling van dyslexie is strikt genomen geen Jeugd-GGZ maar werd tot 2015 wel betaald op basis van de Zorgverzekeringswet in DBC’s. Dit is meegenomen in het macrobudget. In de Jeugdwet valt dit onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

De afgelopen jaren was er een sterke stijging in de DBC’s dyslexie. Deze stijging in de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een groter aantal behandelde patiënten met de diagnose ‘leesstoornissen’. In de periode 2009-2011 van 4.200 patiënten naar bijna 8.000 patiënten per jaar. (Bron: DBC Trends, Explosie van dyslexie?)

Om de explosieve groei te beperken heeft CVZ bepaald dat behandeling voor dyslexie alleen verzekerde zorg is, wanneer deze wordt geleverd aan jeugdigen in het basisonderwijs. Vanaf 2015 zit dyslexiezorg dus ook niet meer in het verzekerde pakket.

Gemeenten kunnen hulp bij dyslexie aan jeugdigen op twee niveau’s aanbieden. Allereerst via de schoolbegeleidingsdiensten. Als er sprake is van dyslexie met een medische oorzaak (een stoornis) kan gekozen worden voor een specialistische behandeling. Met deze aanbieders kunnen gemeenten afspraken maken in termen van DBC’s.

NB: De geneeskundige behandeling voor kinderen met dyslexie die voorheen onderdeel uitmaakte van de te verzekeren prestaties in de Zorgverzekeringswet is met ingang van 1 januari 2015 is overgegaan naar de Jeugdwet.

Is generalistische Basis-GGZ vrij toegankelijke zorg of individuele voorziening?

Gemeenten gaan hier verschillend mee om. In de praktijk horen we zowel geluiden van gemeenten die het volledig individueel willen doen. Ook is er een gemeente die alle generalistische basis GGZ vrij toegankelijk wil maken. De overweging van deze gemeente was vooral administratieve lasten, men wilde het aantal individuele beschikkingen beperken. Onze indruk is dat dit een vraagstuk is waar veel gemeenten nu mee bezig zijn. 

Waar vind ik alle vragen die aan het OTD gesteld zijn?

Heeft u zelf een vraag? Stel hem aan het OTD via otd@vng.nl of bel 070 - 373 83 98!