DBC’s en J-GGZ 2018

Na einde DBC's: bevoorschotting aanbieders nodig

Tot eind 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 overstappen naar één van de drie uitvoeringsvarianten. Voor aanbieders die niet op tijd kunnen overstappen zijn afspraken nodig over bevoorschotting.Bevoorschotting kan dus nodig zijn als een jeugdhulpaanbieders niet naar een uitvoeringsvariant kan overstappen per 1 januari 2018.

De VNG voorziet risico’s als aanbieders van jeugd-ggz niet op tijd klaar zijn voor de overstap naar een uitvoeringsvariant. Dit heeft impact op het kunnen declareren en factureren van geleverde zorg door aanbieders bij de gemeenten via het iJw-berichtenverkeer.

  • Om te voorkomen dat zorgaanbieders financieel in de knel komen is het noodzakelijk dat gemeenten die aanbieders bevoorschotten.
  • De VNG biedt aanbieders de mogelijkheid om de administratie op orde te krijgen en het jaar 2018 administratief correct af te kunnen sluiten.

In een notitie voor gemeentelijke jeugdregio´s legt de VNG uit waarom bevoorschotting noodzakelijk is als 1 januari 2018 niet gehaald wordt. Ook staat in de notitie waarover gemeentelijke regio´s met aanbieders afspraken moeten maken.

Vanaf 2018: géén DBC's meer voor J-GGZ

Gemeenten kunnen vanaf 2018 de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. U moet overstappen op een nieuw bekostigingsmodel voor jeugd-ggz: de uitvoeringsvariant. De handreiking 'Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht' ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-ggz.

Omdat gemeenten vanaf 2018 geen specialistische J-GGZ meer contracteren en bekostigen via DBC's, moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor Jeugd-GGZ aanpassen, met name het toewijzings- en facturatieproces J-GGZ.

Vrijgevestigde aanbieders jeugd-ggz


Kindergeneeskunde

Een kleine groep jeugdige cliënten met gedragsproblemen en psychische stoornissen ontvangt zorg van kinderartsen in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. Deze zorg valt onder de Jeugdwet en wordt dus bekostigd door gemeenten.


Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K